Rumunia przedłużyła alarm: utrzymane są ograniczenia dotyczące krukowicy!

0 394

Rząd przedłużył alarm o 30 dni, utrzymując ograniczenia wprowadzone pod koniec zeszłego miesiąca. Tym samym nocna kwarantanna pozostaje ważna, dostęp do nieistotnych sklepów lub centrów handlowych nadal będą miały tylko osoby z cyfrowym certyfikatem COVID-19 uzyskanym po szczepieniu lub przejściu choroby, a także na prywatne imprezy, takie jak śluby czy chrzty, zabroniony. Obowiązkowe jest również noszenie maski ochronnej we wszystkich zamkniętych i otwartych przestrzeniach publicznych, a także w pracy i w transporcie publicznym.

 • 1. Proponuje się utrzymanie koordynacji operacyjnej publicznych pogotowia ratunkowego i wolontariatu w sytuacjach awaryjnych przez inspektoraty powiatowe / Bukareszt-Ilfov w sytuacjach awaryjnych oraz koordynację policji lokalnej przez Dyrekcję Generalną Policji w Bukareszcie / prowadzone są inspektoraty powiatowe policji na warunkach art. 521 Zarządzenia Stanowego Rządu nr. 70/2020, zatwierdzone ze zmianami i uzupełnieniami ustawą nr. 179/2020, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.

 • 2. Proponuje się utrzymanie ciągłości działania placówek opiekuńczo-wychowawczych dla osób starszych, domów opieki dla dzieci i dorosłych, pełnosprawnych i pełnosprawnych, a także innych kategorii wrażliwych oraz obowiązek ustanowienia harmonogram pracy pracowników za zgodą zdrowia publicznego powiatu, odpowiednio gminy Bukareszt.

 • 3. Proponuje się utrzymanie przez świadczeniodawców stacjonarnych usług socjalnych obowiązku organizowania swojego programu zgodnie z istniejącym kontekstem epidemiologicznym na poziomie lokalnym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Działalność tych służb będzie zorganizowana i prowadzona zgodnie z ustalonymi przez właściwe organy zasadami przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

 • 4. Proponuje się utrzymanie obowiązku stałego prowadzenia działalności wszystkich ośrodków operacyjnych dla sytuacji nadzwyczajnych o działaniu tymczasowym, a także Krajowego Ośrodka Koordynacji i Zarządzania Interwencją oraz powiatowych/Bukaresztańskich ośrodków ds. koordynacja i zarządzanie interwencją.

5. Proponuje się utrzymanie obowiązku noszenia maski ochronnej we wszystkich zamkniętych i otwartych przestrzeniach publicznych, a także w miejscu pracy i w transporcie publicznym, na warunkach określonych wspólnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych.

 • 6. Proponuje się utrzymanie możliwości izolacji i kwarantanny na warunkach art. 7, 8, 11 i 12 ustawy nr. 136/2020 w sprawie ustanowienia środków w zakresie zdrowia publicznego w sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego i biologicznego, publikowana z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.
 • 7. Proponuje się, aby cotygodniowe badania były przeprowadzane przez dyrekcje zdrowia publicznego, personel opiekuńczy i pomocniczy, personel specjalistyczny i pomocniczy pracujący w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla osób starszych, placówkach dla dzieci i dorosłych, z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności, jako jak również dla innych wrażliwych grup.

 • 8. Proponuje się utrzymanie ograniczeń dotyczących organizacji i przeprowadzania wieców, pokazów, procesji, koncertów, pokazów, szkoleń, warsztatów, konferencji lub innych zgromadzeń, organizacji imprez prywatnych (wesela, chrzciny, uroczyste posiłki itp.) , a także spotkania o charakterze działalności kulturalnej, naukowej, artystycznej, sportowej lub rozrywkowej w przestrzeni otwartej lub zamkniętej oraz ich prowadzenie na warunkach pkt 9-19.

 • 9. Proponuje się utrzymanie możliwości prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w obiektach i bazach sportowych, składających się z obozów treningowych, treningów i zawodów sportowych organizowanych w Rumunii wyłącznie na warunkach określonych wspólnym rozporządzeniem Ministra ds. Młodzieży i Sportu oraz Minister Zdrowia.

10. Proponuje się, aby prowadzenie zawodów sportowych na terytorium Rumunii, w przestrzeniach zamkniętych lub otwartych, było możliwe bez udziału widzów, na warunkach określonych wspólnym zarządzeniem Ministra ds. Młodzieży i Sportu oraz Ministra ds. Zdrowie.

 • 11. Proponuje się prowadzenie działalności instytucji muzealnych, bibliotek, księgarni, kin, wytwórni filmowych i audiowizualnych, instytucji performatywnych i/lub koncertowych, szkół ludowych, artystycznych i rzemieślniczych oraz wydarzeń kulturalnych w przestrzeniach zamkniętych lub otwartych. jedynie na warunkach ustalonych wspólnym zarządzeniem Ministra Kultury i Ministra Zdrowia.

 • 12. Proponuje się, aby na warunkach określonych w pkt. 11 organizacja i prowadzenie zajęć w kinach, salach widowiskowych i/lub koncertowych w przestrzeniach zamkniętych lub otwartych z udziałem publiczności do 30% maksymalnej pojemności przestrzeni i masek ochronnych. Proponuje się dopuszczenie do udziału tylko osób, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i dla których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni, tj. osoby będące w okresie od 15. do 180. dnia dni po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

13. Proponuje się, aby działalność nabożeństw, w tym nabożeństwa zbiorowe i modlitwy, odbywała się w miejscach kultu i/lub poza nimi zgodnie z zasadami ochrony zdrowia, ustalonymi wspólnym zarządzeniem Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych.

 • 14. Proponuje się, aby zgodnie z pkt. 13, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się infekcji wirusem SARS-CoV-2, organizacja procesji religijnych i/lub pielgrzymek była dozwolona wyłącznie zgodnie z zasadami ochrony zdrowia ustanowionymi przez zarządzenie Ministra Zdrowia opinia Sekretariatu Stanu ds. Religii.

 • 15. Proponuje się utrzymanie zakazu zajęć rekreacyjno-sportowych na świeżym powietrzu, z wyjątkiem tych, w których maksymalnie 10 osób nie mieszka razem. Proponuje się dopuszczenie do udziału tylko osób, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i dla których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni, tj. osoby, które są w okresie między 15 a 180 rokiem. następnego dnia po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, na warunkach określonych wspólnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia, w zależności od przypadku, z Ministrem Młodzieży i Sportu, Ministrem Środowiska, Wody i Lasy czy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

16. Proponuje się utrzymanie organizacji i prowadzenia działalności specyficznej dla instytucji zajmujących się obroną państwa, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem na wolnym powietrzu pod nadzorem epidemiologa.

 • 17. Proponuje się utrzymanie organizacji i prowadzenia określonych działań na polu dyplomatycznym, w tym siedzib misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych akredytowanych w Rumunii, tak aby zapewnić każdemu uczestnikowi powierzchnię co najmniej 4 metrów kwadratowych oraz przestrzegać zasad ochrony zdrowia.

 • 18. Proponuje się utrzymanie środka dotyczącego organizacji wieców i demonstracji z maksymalną liczbą uczestników 100 osób i noszeniem maski ochronnej. Proponuje się dopuszczenie do udziału tylko osób, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i dla których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni, tj. osoby będące w okresie od 15. do 180. dnia dni po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

19. Proponuje się utrzymanie zezwoleń na zapobieganie i kontrolę afrykańskiego pomoru świń przez zbiorowych myśliwych z maksymalnie 20 uczestnikami.

 • 20. Proponuje się utrzymanie zakazu przemieszczania się osób poza domem w godzinach od 22:00 do 05:00, z następującymi wyjątkami:
 • a) podróży w interesie zawodowym, w tym między domem/gospodarstwem domowym a miejscem/miejscami wykonywania działalności zawodowej iz powrotem;
 • b) podróż w celu uzyskania pomocy medycznej, której nie można odroczyć lub przeprowadzić na odległość, a także w celu zakupu leków;
 • c) podróżować poza miejscowościami osób, które są w tranzycie lub odbywają podróże, których przedział czasowy pokrywa się z okresem zakazu, na przykład samolotem, pociągiem, autokarem lub innymi środkami transportu pasażerskiego, i które można wykazać biletem lub jakimkolwiek innym inny sposób zapłaty za podróż;
 • d) podróży z uzasadnionych powodów, takich jak opieka/towarzyszenie dziecku, pomoc osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym lub śmierć członka rodziny;
 • e) przemieszczanie się osób zaszczepionych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, dla których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni, odpowiednio osób będących w okresie między 15 a 180 dniem po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz udowodnienie spełnienia tych warunków za pomocą cyfrowego certyfikatu Unii Europejskiej dla COVID-19 lub dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej, potwierdzających szczepienie lub istnienie dodatniego testu antygenowego lub RT -PCR dla SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni.

 • 21. Proponuje się, aby przy weryfikacji powodu przeniesienia się w interesie zawodowym, przewidzianym w pkt 20 lit. a) osoby do okazania na żądanie pracowników właściwych organów legitymacji służbowej lub zaświadczenia wydanego przez pracodawcę albo oświadczenia na własną odpowiedzialność, uprzednio wypełnionego.

 • 22. Proponuje się, aby przy weryfikacji celu podróży w interesie osobistym, przewidzianym w pkt. 20 lit b) -d) osoby do przedstawienia, na żądanie pracowników właściwych organów, oświadczenia na własną odpowiedzialność, uprzednio wypełnionego oświadczenia.
 • 23. Proponuje się, aby oświadczenie własne, o którym mowa w pkt 21 i 22 zawierało imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania/miejsca pracy, cel podróży, datę wypełnienia i podpis.
 • 24. Proponuje się utrzymanie kompetencji Krajowego Komitetu ds. Sytuacji Kryzysowych w zakresie przyjmowania środków w celu zawieszenia lotów przewoźników lotniczych do i z krajów o wysokim ryzyku epidemiologicznym, które zostały ustanowione decyzją Krajowego Komitetu ds. Sytuacji Kryzysowych na wniosek Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

 • 25. Proponuje się wyłączenie z przepisów pkt. 24 następujących kategorii lotów:
 • a) wykonywane na państwowych statkach powietrznych;
 • b) transport towarów i/lub korespondencji;
 • c) humanitarne lub świadczenie ratownictwa medycznego;
 • d) poszukiwania ratownictwa lub interwencji w sytuacjach nadzwyczajnych, na wniosek władz publicznych w Rumunii;
 • e) w celu transportu zespołów interwencyjnych technicznych, na wniosek podmiotów gospodarczych mających siedzibę w Rumunii;
 • f) niekomercyjne lądowania techniczne;
 • g) pozycjonowanie statku powietrznego, bez komercyjnego ładunku promowego;
 • h) techniki wykonywania prac na statkach powietrznych;
 • i) wykonywanych przez przewoźników lotniczych posiadających koncesję zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, nieregularnymi lotami (czarterami), na przewóz pracowników sezonowych lub na repatriację cudzoziemców, z Rumunii do innych państw, za zgodą Rumuński Urząd Lotnictwa Cywilnego i właściwy organ państwa przeznaczenia;
 • j) wykonywane przez przewoźników lotniczych posiadających koncesję zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, nieregularnymi lotami (czarterami), z innych państw do Rumunii w celu repatriacji obywateli rumuńskich, za zgodą Rumuńskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na podstawie zgoda Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
 • k) wykonywanych przez przewoźników lotniczych posiadających koncesję zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, lotami nieregularnymi (czarterowymi), na przewóz pracowników w branży transportowej, o której mowa w załączniku nr. 3 do Komunikatu w sprawie wdrażania zielonych pasów zgodnie z Wytycznymi w sprawie środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności podstawowych towarów i usług – C (2020) 1897, z dnia 23.03.2020, z Rumunii do innych państw i z innych państw do Rumunii, za zgodą Rumuńskiego Cywilnego Urzędu Lotniczego oraz właściwego organu państwa przeznaczenia.

26. Proponuje się utrzymanie zakazu drogowego przewozu osób usługami okazjonalnymi, a także uzupełnienie regularnych podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu uczestniczenia w procesjach religijnych i/lub pielgrzymkach do miejsc, w których te czynności odbywać się.

 • 27. Proponuje się utrzymanie czasowego zamknięcia w całości lub w części następujących państwowych przejść granicznych:
 • 27.1 na granicy rumuńsko-węgierskiej: Carei, okręg Satu Mare.
 • 27.2 na granicy rumuńsko-bułgarskiej:
 • 2.a) Lipnița, okręg Konstanca;
 • 2.b) Dobromir, okręg Konstanca.
 • 28. Proponuje się, aby działalność ze społeczeństwem wykonawców zajmujących się przygotowywaniem, wprowadzaniem do obrotu i konsumpcją żywności i/lub napojów alkoholowych i bezalkoholowych, takich jak restauracje i kawiarnie, wewnątrz budynków i na tarasach, a także tych zaaranżowanych w hotelach, pensjonatach lub innych obiektach noclegowych, a także na ich tarasach można dopuścić do 50% maksymalnej pojemności powierzchni w przedziale czasowym 0500-2100. Proponuje się dopuszczenie do udziału tylko osób, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i dla których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni, tj. osoby będące w okresie od 15. do 180. dnia dni po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 • 29. Proponuje się, aby środki przewidziane w pkt 28 miały również zastosowanie do podmiotów gospodarczych zajmujących się przygotowywaniem, wprowadzaniem do obrotu i konsumpcją żywności i/lub napojów alkoholowych i bezalkoholowych w zamkniętych przestrzeniach publicznych, które mają dach, sufit lub sufit oraz które są ograniczone co najmniej dwiema ścianami, bez względu na ich charakter lub charakter czasowy lub stały.

30. Proponuje się, aby w przypadku ograniczenia lub zamknięcia działalności podmiotów gospodarczych, o których mowa w pkt 28 i 29, przygotowywanie żywności i wprowadzanie do obrotu żywności oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych niespożywanych w tych lokalach dozwolony.

 • 31. Proponuje się, aby przyrządzanie, wprowadzanie do obrotu i spożywanie żywności oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych było dozwolone w specjalnie wyznaczonych przestrzeniach zewnętrznych, z zachowaniem środków ochrony zdrowia ustanowionych wspólnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia, Ministra Gospodarka, przedsiębiorczość i turystyka oraz prezes Krajowego Urzędu Sanitarno-Weterynaryjnego i Bezpieczeństwa Żywności. Proponuje się spożywać żywność oraz napoje alkoholowe i bezalkoholowe w specjalnie zaprojektowanych pomieszczeniach zlokalizowanych na zewnątrz budynków, na zewnątrz budynków wyłącznie dla osób zaszczepionych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, u których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni , odpowiednio osób w okresie od 15. do 180. dnia po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 • 32. Proponuje się, aby aktywność ze społeczeństwem w galeriach handlowych i parkach była dozwolona tylko dla osób zaszczepionych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, dla których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni, tj. są między 15. a 180. dniem po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARSCoV2. Proponuje się, aby środek ten nie miał zastosowania do osób zgłaszających się do punktów szczepień w celu podania dawki szczepionki, jeżeli ustanowione są dedykowane i kontrolowane kolory do wjazdu, poruszania się i wyjazdu do/z centrów handlowych i parków.

 • 33. Proponuje się, jako wyjątek od punktu 32 w odniesieniu do wspólnotowych usług publicznych działających w centrach handlowych i parkach, aby umożliwić dostęp osobom, które nie uzyskały negatywnego wyniku testu RT-PCR na zakażenie wirusem SARSCoV-2 nie starsze niż 72 godziny lub poświadczony negatywny wynik szybkiego testu antygenowego na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie starszy niż 48 godzin i potwierdzający podróż w tym celu poprzez przedstawienie dokumentu potwierdzającego w formie listowej lub elektronicznej.

 • 34. Proponuje się, aby działalność publiczna podmiotów gospodarczych, których głównym przedmiotem działalności jest wprowadzanie do obrotu produktów nieżywnościowych, była dozwolona wyłącznie osobom zaszczepionym przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w przypadku których upłynęło 10 dni od dnia ukończenie pełnego szczepienia tj. osoby między 15 a 180 dniem po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Proponuje się, aby środek nie dotyczył jednostek farmaceutycznych zlokalizowanych poza centrami handlowymi i parkami oraz stacji benzynowych.

 • 35. Proponuje się, aby zakwaterowanie w turystycznych obiektach recepcyjnych było dozwolone tylko dla osób zaszczepionych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, dla których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni, tj. będących w okresie od 15 do 180 dnia po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

36. Proponuje się utrzymanie zakazu barów, klubów i dyskotek.

 • 37. Proponuje się, aby podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową/usługową w przestrzeni zamkniętej i/lub otwartej, publicznej i/lub prywatnej, w tym wewnątrz centrów handlowych i parków, zorganizowały i prowadziły swoją działalność w przedziale czasowym 0500-2100.

 • 38. Proponuje się, aby z wyjątkiem postanowień pkt 37, w przedziale czasowym 2100-0500 wykonawca mógł być aktywny tylko w stosunku do wykonawców prowadzących działalność w zakresie dostawy do domu.

 • 39. Proponuje się, aby jako wyjątek od przepisów pkt 37 między 2100 a 0500 zakłady farmaceutyczne, stacje benzynowe, przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie dostawy do domu, a także przedsiębiorcy w zakresie przewozu drogowego osób i rzeczy wykonywać pracę w normalnym trybie pracy, przestrzegając norm ochrony sanitarnej.

 • 40. Proponuje się, aby transport lotniczy był nadal wykonywany zgodnie ze środkami i ograniczeniami dotyczącymi higieny i dezynfekcji części wspólnych, wyposażenia, środków transportu i statków powietrznych, procedur i protokołów wewnątrz portów lotniczych i statków powietrznych, zasad postępowania w porcie lotniczym, personelu lotniczego oraz dla pasażerów, a także informowania personelu i pasażerów, w celu zapobiegania skażeniu pasażerów i personelu wykonującego transport lotniczy, na warunkach określonych wspólnym rozporządzeniem Ministra Transportu i Infrastruktury, Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych.

 • 41. Proponuje się, aby transport kolejowy był nadal realizowany zgodnie ze środkami i ograniczeniami dotyczącymi higieny i dezynfekcji części wspólnych na stacjach, przystankach, stacjach lub punktach postojowych, wyposażenia i wyposażenia pociągów, procedur i protokołów na stacjach, przystankach , stacji lub przystanków, ale także wewnątrz wagonów i składów, stopnia i zajętości taboru, zasad postępowania dla personelu i pasażerów oraz informowania personelu i pasażerów w celu zapobiegania skażeniu pasażerów i personelu pracującego w zakresie transportu kolejowego, na warunkach ustalonych wspólnym zarządzeniem Ministra Transportu i Infrastruktury, Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych.

 • 42. Proponuje się, aby transport drogowy był nadal wykonywany z zachowaniem środków i ograniczeń dotyczących higieny i dezynfekcji środków transportu osób, procedur i protokołów wewnątrz środków transportu, stopnia i sposobu zajęcia środków transportu , zasady postępowania przewoźnika i personelu pasażerskiego oraz informacje dotyczące personelu i pasażerów, w celu zapobiegania skażeniu pasażerów i personelu wykonującego transport drogowy, na warunkach określonych wspólnym rozporządzeniem Ministra Transportu i Infrastruktury, Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych.

 • 43. Proponuje się, aby żegluga była nadal prowadzona zgodnie ze środkami i ograniczeniami dotyczącymi higieny i dezynfekcji statków pasażerskich, procedur i protokołów wewnątrz statków pasażerskich, stopnia i zajętości statków pasażerskich, postępowania operatorów i pasażerów, a także do informowania personelu i pasażerów, w celu zapobiegania skażeniu pasażerów i personelu zajmującego się żeglugą, na warunkach ustalonych wspólnym rozporządzeniem Ministra Transportu, Infrastruktury i Łączności, Ministra Zdrowia i Ministra Wewnętrznego sprawy.

44. Proponuje się kontynuowanie krajowego i międzynarodowego przewozu towarów i osób na warunkach określonych wspólnym rozporządzeniem Ministra Transportu i Infrastruktury, Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych.

 • 45. Proponuje się, aby działalność z publicznością wykonawców w pomieszczeniach zamkniętych w zakresie sal gimnastycznych/fitness, była dozwolona, ​​nie przekraczając 30% maksymalnej pojemności pomieszczenia, zapewniając powierzchnię co najmniej 4 mkw. dla każdej osoby. Proponuje się dopuszczenie do udziału tylko osób, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i dla których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni, tj. osoby będące w okresie od 15. do 180. dnia dni po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

46. ​​​​Proponuje się, aby działalność ze społeczeństwem podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie zarządzania basenami krytymi była dozwolona bez przekraczania 30% maksymalnej pojemności powierzchni. Proponuje się dopuszczenie do udziału tylko osób, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i dla których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni, tj. osoby, które są w okresie od 15. do 180. dnia po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 • 47. Proponuje się, aby działalność wykonawców prowadzących basen odkryty, basen odkryty lub siłownię/fitness była prowadzona zgodnie ze wspólnym zarządzeniem Ministra ds. Młodzieży i Sportu oraz Ministra Zdrowia.

 • 48. Proponuje się, aby działalność publiczna licencjonowanych podmiotów gospodarczych w dziedzinie gier hazardowych była dozwolona do 30% maksymalnej pojemności przestrzeni. Proponuje się dopuszczenie do udziału tylko osób, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i dla których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni, tj. osoby, które są w okresie od 15. do 180. dnia po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 • 49. Proponuje się dopuszczenie działalności podmiotów gospodarczych prowadzących salony gier hazardowych bez przekraczania 30% maksymalnej pojemności powierzchni w przedziale czasowym 0500-2100. Proponuje się dopuszczenie do udziału tylko osób, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i dla których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni, tj. osoby, które są w okresie od 15. do 180. dnia po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 • 50. Proponuje się, aby działalność podmiotów gospodarczych, które zarządzają placami zabaw dla dzieci w przestrzeniach zamkniętych lub otwartych, była dozwolona bez przekraczania 30% maksymalnej pojemności przestrzeni i tylko w przedziale czasowym 0500-2100. Proponuje się dopuszczenie do udziału tylko osób, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i dla których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni, tj. osoby będące w okresie od 15. do 180. dnia dni po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 • 51. Proponuje się utrzymanie obowiązku podmiotów gospodarczych prowadzących działalność leczniczą w zakresie przestrzegania zasad profilaktyki ustanowionych rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

 • 52. Proponuje się utrzymanie obowiązku podmiotów prowadzących działalność hazardową, pielęgnacyjną, noclegową turystyczną z funkcją noclegową, a także prac biurowych z przestrzeniami otwartymi w systemie otwartym do przestrzegania zasad prewencji ustalonych wspólnym zarządzeniem Minister Gospodarki, Przedsiębiorczości i Turystyki oraz Minister Zdrowia.

 • 53. Proponuje się utrzymanie obowiązku organizacji działalności przez instytucje i organy publiczne, podmioty gospodarcze i specjalistów w taki sposób, aby przy wejściu na teren obiektu zapewnić obowiązkową segregację epidemiologiczną i obowiązkową dezynfekcję rąk, zarówno dla własnego personelu, jak i dla odwiedzających , na warunkach ustalonych wspólnym zarządzeniem Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych.

 • 54. Proponuje się utrzymanie obowiązku prowadzenia działalności na poziomie gabinetów stomatologicznych i jednostek opieki zdrowotnej nieobjętych COVID wyłącznie na warunkach określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

 • 55. Proponuje się utrzymanie obowiązku wykonywania prac żłobkowych wyłącznie na warunkach ustalonych wspólnym zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Ochrony Socjalnej oraz Ministra Zdrowia.

56. Proponuje się, aby działalność podmiotów gospodarczych prowadzących zajęcia pozaszkolne była prowadzona zgodnie ze środkami zapobiegania i ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2.

 • 57. Proponuje się dopuszczenie zajęć dydaktycznych i innych szczególnych zajęć w jednostkach/instytucjach oświatowych oraz organizowania i przeprowadzania egzaminów dla uczniów, nauczycieli, pod warunkiem przestrzegania środków zapobiegawczych ustanowionych wspólnym zarządzeniem Ministra Edukacji i Ministra zdrowie.

 • 58. Proponuje się, aby w przypadku 3 przypadków zachorowania na SARS-CoV-2 w ciągu 7 kolejnych dni wprowadzić zamknięcie budynku na okres 14 dni w pomieszczeniach przeznaczonych do zakwaterowania uczniów lub studentów. Uczniom/studentom, którzy nie mają możliwości powrotu do domu lub innego miejsca, proponuje się zapewnienie przez odpowiedzialną jednostkę edukacyjną zakwaterowania w warunkach kwarantanny, a także niezbędnych środków wspierających zaspokojenie podstawowych potrzeb.

 • 59. Proponuje się, aby działalność rynków rolno-spożywczych, w tym rynków lotniczych, definiowana zgodnie z art. 7 ust. (1) Decyzji Rządu nr. 348/2004 w sprawie prowadzenia obrotu towarami i usługami rynkowymi na niektórych obszarach publicznych, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, na warunkach określonych wspólnym rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Robót Publicznych i Administracji, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Zdrowia oraz Ministra Pracy i Ochrony Socjalnej.

 • 60. Proponuje się, aby działalność targów, jarmarków i pchlich targów, określonych zgodnie z art. 7 ust. (1) Decyzji Rządu nr. 348/2004, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, nie przekraczające 30% maksymalnej pojemności powierzchni, na warunkach ustalonych wspólnym rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Robót Publicznych i Administracji, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , Ministra Zdrowia oraz Ministra Pracy i Ochrony Socjalnej. Proponuje się dopuszczenie do udziału tylko osób zaszczepionych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, dla których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni, tj. osób, które są w okresie od 15. do 180. dnia dni po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 • 61. Proponuje się utrzymanie obowiązku organizowania grafiku pracy w telepracy lub pracy domowej dla co najmniej 50% zatrudnionych, a w przypadku gdy specyfika działalności nie pozwala na telepracę lub pracę w domu grafik pracy jest organizowany i realizowany w zamian, przy ścisłym przestrzeganiu środków ochrony zdrowia.

 • 62. Proponuje się, aby organizacja pracy na stanowisku pracy była prowadzona zgodnie z przepisami prawa wydanymi przez właściwe organy w zakresie zapobiegania zakażeniom nowym koronawirusem SARS-CoV-2, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy pracowników, biorąc pod uwagę stopień zaszczepienia pracowników w tym miejscu pracy, potwierdzony zaświadczeniem o szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wystawionym przez pracowników, którym upłynęło 10 dni od zakończenia pełnego harmonogramu szczepień oraz liczbę pracowników w okresie 180 dni od daty pozytywnego testu, dla pracowników, u których stwierdzono dodatni wynik zakażenia wirusem SARS-VOC-2, którzy posiadają i przedstawiają pracodawcy zaświadczenie wystawione przez lekarza rodzinnego.

 • 63. Proponuje się, aby dostęp do osób, z wyjątkiem pracowników, uczestników postępowań sądowych, dyscyplinarnych, wykroczeń, administracyjno-sądowych i administracyjnych ze względów porządku i bezpieczeństwa publicznego, osób wymagających świadczeń medycznych i świadczeń socjalnych oraz osób przebywających w ośrodkach szczepień dla podanie dawki szczepionki, na terenie centralnych i lokalnych instytucji publicznych, administracji autonomicznych oraz podmiotów gospodarczych znajdujących się w obrocie publicznym, wyłącznie tym, którzy zostali zaszczepieni przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i dla których 10 dni po zakończeniu kompletnej harmonogram szczepień, w którym wykazano ujemny wynik testu RT-PCR na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie starszy niż 72 godziny lub potwierdzony ujemny wynik szybkiego testu antygenowego na zakażenie wirusem SARS -CoV-2 nie starszy niż 48 godzin , odpowiednio w okresie od 15 180 i 2 dzień po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-XNUMX.

 • 64. Proponuje się, aby jako wyjątek od postanowień punktu 63, umożliwić dostęp do prawników w celu wykonywania czynności przewidzianych w art. 3 ustawy nr. 51/1995 o organizacji i wykonywaniu zawodu prawniczego, wznowiona, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.

65. Proponuje się, aby środki przewidziane w pkt 63 były stosowane również do podmiotów gospodarczych działających w prywatnych budynkach biurowych, w których jednocześnie pracuje co najmniej 50 osób.

 • 66. Proponuje się, aby instytucje publiczne i podmioty gospodarcze podjęły niezbędne środki w celu zapewnienia dostępu do usług publicznych świadczonych w sytuacjach nagłych (np. wystawienie aktu zgonu, aktu urodzenia itp.) oraz osobom, które nie zapewniają szczepień, badań lub leczenia Infekcja wirusem SARS-CoV-2 poprzez organizowanie działań online, na otwartych przestrzeniach, przy kasach znajdujących się bezpośrednio na zewnątrz budynków lub w innych warunkach zapewniających przestrzeganie środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 XNUMX.

 • 67. Proponuje się, aby osoby, które nie wykazują szczepień, testów lub wyleczenia z zakażenia wirusem SARS-CoV-2, miały prawo przebywać w miejscach kultu, nabożeństwach religijnych, w tym zbiorowych nabożeństwach i modlitwach, oraz w miejscach kultu. które żywność i napoje alkoholowe lub bezalkoholowe są sprzedawane poza centrami handlowymi, targami, targami i pchlimi targami, w masce ochronnej i z zachowaniem przepisów ochrony zdrowia.

 • 68. Skumulowane zapadalność po 14 dniach oznacza skumulowane zapadalność przypadków obliczoną w okresie 14 dni, między 17 a 3 dniem przed datą, w której dokonano tego, w odniesieniu do liczby reprezentującej liczbę osób z miejscem zamieszkania lub zamieszkania w miejscowości referencyjnej, zgłoszone do powiatowego / gminnego komitetu ds. sytuacji nadzwyczajnych w Bukareszcie przez Dyrekcję Ewidencji Kadr i Administracji Baz Danych w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, za pośrednictwem struktur terytorialnych powiatu, w pierwszym dniu roboczym tygodnia, o godzinie 16,00. Liczba komunikowana przez Dyrekcję Ewidencji Osób i Administracji Baz Danych za pośrednictwem struktur terytorialnych powiatu jest wykorzystywana jako odniesienie dla całego okresu do dostarczenia nowego zestawu zaktualizowanych danych, a także jest przekazywana do Telekomunikacji Specjalnej Usługa.

 • 69. Proponuje się, aby stwierdzenie zgodności z łącznymi limitami zapadalności na 14 dni w celu wdrożenia środków określonych w niniejszej decyzji zostało dokonane w ciągu 48 godzin od ich osiągnięcia decyzją komitetu powiatowego / gminy Bukareszt ds. sytuacje awaryjne na podstawie analiz przedstawionych przez powiatowe dyrekcje zdrowia publicznego, odpowiednio gminy Bukareszt, a środki są stosowane przez okres 14 dni i zostaną poddane ponownej ocenie na koniec tego okresu.

 • 70. Proponuje się, aby dyrekcje zdrowia publicznego okręgów i Bukaresztu obliczały codziennie, dla każdej miejscowości w obszarze kompetencji, skumulowaną liczbę przypadków co 14 dni, obliczoną zgodnie z postanowieniami pkt 68 i przedstawianie komisja powiatowa / gminy Bukareszt ds. sytuacji nadzwyczajnych, analiza zaowocowała maksymalnie 24 godzinami od dnia stwierdzenia osiągnięcia limitów określonych w niniejszej decyzji.

 • 71. Proponuje się, aby codziennie, na podstawie wyników badań nowo potwierdzonych osób, zarządzanych w aplikacji „corona-forms”, Specjalna Służba Telekomunikacyjna o godzinie 10:00 automatycznie prezentowała się na „alerte.ms. platforma ro” wynik obliczenia stawki zapadalność według wzoru w pkt 68.

 • 72. Proponuje się, aby certyfikacja szczepienia, badania lub wyleczenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 odbywała się za pomocą cyfrowych certyfikatów Unii Europejskiej dotyczących COVID-19, zgodnie z postanowieniami Rządowego Zarządzenia Stanowego nr. 68/2021 w sprawie przyjęcia środków w celu wdrożenia europejskich ram wydawania, weryfikacji i akceptacji unijnego certyfikatu cyfrowego dotyczącego COVID w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami lub w przypadku osób fizycznych z krajów, których władze nie wydają certyfikatów cyfrowych Unii Europejskiej na COVID-19 lub dokumentów zgodnych z tymi certyfikatami, świadczących o zarażeniu wirusem SARS-CoV-2.

 • 73. Proponuje się utrzymanie obowiązku zeskanowania przez przedsiębiorców/operatorów działających niniejszym na certyfikacie cyfrowym Unii Europejskiej dla COVID-19 kodu QR za pomocą sekcji „Weryfikacja zasad wewnętrznych” aplikacji mobilnej „Sprawdź DCC” pod kątem autentyczności, ważności i integralności certyfikatu, bez zatajania jakichkolwiek danych lub informacji ze zweryfikowanego certyfikatu lub dokumentów papierowych lub elektronicznych poświadczających szczepienie, testowanie lub wyleczenie wirusa SARS-CoV-2.

 • 74. Proponuje się wyłączenie ze środków przewidzianych w niniejszej decyzji osób w wieku co najmniej 12 lat, którym towarzyszy osoba w wieku powyżej 18 lat, zaszczepiona przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. które upłynęło 10 dni od zakończenia pełnego schematu szczepień, tj. między 15 a 180 dniem po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.