Krajowy Komitet do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych uchwala DECYZJĘ nr. 9 z 11.02.2021

0 10.133

Art.1 - Jest zatwierdzony lista krajów/obszarów/terytoriów o wysokim ryzyku epidemiologicznym w odniesieniu do których ustanowiono środek kwarantanny wobec osób przybywających z nich do Rumunii, przewidziany w załączniku do niniejszej decyzji.

Art.2 - (1) Przy wjeździe do Rumunii dla osób przybywających z krajów/obszarów/terytoriów o wysokim ryzyku epidemiologicznym, o których mowa w art. (1) oraz przedstawia dokument potwierdzający negatywny wynik testu RT-PCR w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wykonanego nie później niż 72 godziny przed wejściem na pokład (dla osób podróżujących komunikacją miejską) lub wjazdem na terytorium kraju ( dla tych, którzy podróżują własnymi środkami), środek kwarantanny jest ustalany w domu lub w zadeklarowanym miejscu na okres 10 dni.

 • Dzieci w wieku do 3 (trzech) lat, które przyjeżdżają do kraju razem z osobami, o których mowa w ust. 1, są poddawani kwarantannie na podobny okres i są zwolnieni z obowiązku przedstawienia dokumentu potwierdzającego negatywny wynik testu RT-PCR w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 • Negatywny wynik testu RT-PCR w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podany w par. (1) należy przedstawić w formie dokumentu (w języku urzędowym danego państwa i w języku angielskim), w formie listu lub w formie elektronicznej, wydanego przez upoważnione laboratoria, a także zawierać dane identyfikacyjne osób, dla których przeprowadzono test.
 • Dla osób przybywających z krajów/obszarów/terytoriów przewidzianych w ust. (1) a kto nie przedstawi przy wejściu do dokumentu dokumentu potwierdzającego negatywny wynik testu RT-PCR w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, środek kwarantanny ustala się w domu lub w zadeklarowanym miejscu dla okres 14 dni .
 • Wykonawcy wykonujący międzynarodowy, lotniczy i drogowy przewóz osób regularnymi lub nieregularnymi lotami do Rumunii z obszarów zagrożenia epidemiologicznego, o których mowa w ust. (1) mają obowiązek zakazać wejścia na środek transportu osobom, które nie przedstawią dokumentu poświadczającego:
 • negatywny wynik testu RT-PCR w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wykonanego nie później niż 72 godziny przed wejściem na pokład lub,
 • szczepionkę przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym drugą dawkę, i dla której od jej podania do dnia przyjęcia na pokład upłynęło co najmniej 2 dni lub,
 • że potwierdzono pozytywny wynik zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 90 dni przed wejściem na pokład oraz że od daty potwierdzenia do daty wejścia na pokład upłynęło co najmniej 14 dni. Dowodem potwierdzenia są dokumenty medyczne takie jak: dodatni wynik testu RT-PCR w dniu postawienia diagnozy, wypis ze szpitala lub badanie na obecność przeciwciał IgG wykonane maksymalnie 14 dni przed wjazdem do kraju, a także inne dokumenty potwierdzające dokumenty.
 • Środek przewidziany w ust. (1) nie dotyczy osób przybywających ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Art.3 - 1. Osoby przybywające ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zobowiązane są do okazania przy wjeździe do kraju zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na SARS-CoV-2, wykonanego nie później niż 72 godziny przed wejściem na pokład ( dla tych

podróży komunikacją miejską) lub wjazdu na terytorium kraju (dla osób podróżujących własnymi środkami transportu) i kwarantannie w domu lub w zadeklarowanym miejscu przez okres 14 dni.

 • Negatywny wynik testu RT-PCR w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podany w par. (1) należy przedstawić w formie dokumentu (w języku urzędowym danego państwa i w języku angielskim), w formie listu lub w formie elektronicznej, wydanego przez upoważnione laboratoria, a także zawierać dane identyfikacyjne osób, dla których przeprowadzono test.
 • Przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy, lotniczy lub drogowy przewóz osób, regularnymi lub nieregularnymi lotami do Rumunii ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, są zobowiązani do zakazania wsiadania do środka transportu osobom, które nie przedstawią dokumentu poświadczającego :
 • negatywny wynik testu RT-PCR w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wykonanego nie później niż 72 godziny przed wejściem na pokład lub,
 • szczepionkę przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym drugą dawkę, i dla której od podania drugiej dawki do daty rozpoczęcia podróży upłynęło co najmniej 2 dni, lub
 • że potwierdzono pozytywny wynik zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 90 dni przed wejściem na pokład oraz że od daty potwierdzenia do daty wejścia na pokład upłynęło co najmniej 14 dni. Dowodem potwierdzenia są dokumenty medyczne takie jak: dodatni wynik testu RT-PCR w dniu postawienia diagnozy, wypis ze szpitala lub badanie na obecność przeciwciał IgG wykonane maksymalnie 14 dni przed wjazdem do kraju, a także inne dokumenty potwierdzające dokumenty.
 • Zwolnieni są z obowiązku przedstawienia na pokładzie dokumentów przewidzianych w ust. (3), świeci. a), kategorie osób, o których mowa w art. 4 ust. (1), świeci. b), c), e), g) i l), a także dzieci do 3 (trzech) lat.

Art.4 - (1) Następujące kategorie, które nie wykazują objawów związanych z COVID-19 są zwolnione ze środka kwarantanny w odniesieniu do osób przybywających z krajów/obszarów/terytoriów o wysokim ryzyku epidemiologicznym, z wyjątkiem osób przybywających ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii oraz Irlandia Północna, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi stosowania środków ochrony indywidualnej przeciwko COVID-19:

 1. osoby przybywające do Rumunii z krajów/obszarów/terytoriów obarczonych ryzykiem epidemiologicznym, ale które przed przybyciem do Rumunii spędziły ostatnie 14 kolejnych dni z rzędu w jednym lub kilku krajach/obszarach/terytoriach bez ryzyka epidemiologicznego;
 2. kierowców pojazdów ciężarowych o maksymalnej dopuszczalnej ładowności powyżej 2,4 tony, a także kierowców pojazdów osobowych posiadających więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym siedzenie kierowcy;
 3. kierowcy podani w liście b) którzy przemieszczają się w celu wykonywania zawodu w państwie zamieszkania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej

lub z innego państwa Unii Europejskiej do państwa zamieszkania, niezależnie od tego, czy przemieszczenie odbywa się indywidualnie czy na własny rachunek;

 • posłowie do Parlamentu Europejskiego, parlamentarzyści i pracownicy instytucji międzynarodowych, a także przedstawiciele Rumunii w międzynarodowych organach i organizacjach, których stroną jest państwo rumuńskie;
 • piloci samolotów i ich personel nawigacyjny, a także maszyniści i personel kolejowy;
 • personel żeglugi rumuńskiej, morskiej i rzecznej, który dokonuje repatriacji dowolnym środkiem transportu lub dokonuje wymiany załogi na pokładach statków w portach rumuńskich, niezależnie od bandery, którą pływa, zarówno przy wjeździe do kraju, jak i przy zaokrętowaniu / zejście na statek, przedstawia właściwym organom „certyfikat dla pracowników sektora transportu międzynarodowego”, którego wzór opublikowany jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C, nr. 96 I z dnia 24 marca 2020 r.;
 • personel nawigacyjny schodzący ze statków żeglugi śródlądowej pływających pod banderą rumuńską w rumuńskim porcie, pod warunkiem dostarczenia przez pracodawcę zaświadczenia dla pracowników transportu międzynarodowego i środków ochrony indywidualnej przeciwko COVID-19 podczas podróży ze statku do miejsca, w którym można się z nim skontaktować między podróże;
 • pracownicy transgraniczni wjeżdżający do Rumunii z Węgier, Bułgarii, Serbii, Ukrainy lub Republiki Mołdawii, a także obywatele rumuńscy zatrudnieni przez wykonawców z wymienionych krajów, którzy przy wjeździe do kraju udowadniają stosunki umowne z odpowiednimi wykonawcami;
 • pracownicy rumuńskich wykonawców, którzy wykonują roboty zgodnie z zawartymi umowami poza terytorium Rumunii, po powrocie do kraju, jeżeli udowodnią stosunki umowne z beneficjentem poza terytorium kraju;
 • przedstawiciele firm zagranicznych, które posiadają filie/oddziały/reprezentacje lub przedstawicielstwa na terytorium kraju, jeżeli przy wjeździe na terytorium Rumunii udowodnią stosunki umowne z podmiotami gospodarczymi na terytorium kraju;
 • osoby wjeżdżające do Rumunii w celu prowadzenia działalności związanej z użytkowaniem, instalacją, uruchomieniem, konserwacją, serwisem sprzętu i technologii w dziedzinie medycyny, nauki, gospodarki, obronności, porządku publicznego i bezpieczeństwa narodowego, transportu, a także osoby wykonujące określoną działalność zawodową w wymienione pola, jeżeli dowodzą relacji umownych/współpracy z beneficjentem/beneficjentami z terytorium Rumunii, a także inspektorami organów międzynarodowych;
 • członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych, innych misji dyplomatycznych akredytowanych w Bukareszcie oraz posiadacze paszportów dyplomatycznych na zasadzie wzajemności, personel zrównany z personelem dyplomatycznym, członkowie rumuńskiego korpusu dyplomatycznego i konsularnego oraz posiadacze paszportów dyplomatycznych i służbowych, a także jako członkowie rodziny ich;
 • pracownicy systemu obrony narodowej, porządku publicznego i bezpieczeństwa narodowego, którzy powracają do Rumunii z działalności prowadzonej w ich interesie zawodowym za granicą;
 • uczniowie / studenci, obywatele rumuńscy lub obywatele mający miejsce zamieszkania lub zamieszkania poza Rumunią, którzy uczęszczają na kursy niektórych instytucji edukacyjnych w Rumunii lub za granicą, dojeżdżają do nich codziennie i przedstawiają dokumenty potwierdzające lub którzy muszą przystąpić do egzaminów wstępnych lub ukończenia studiów lub podjęcie studiów w jednostkach/instytucjach edukacyjnych w kraju lub wyjazdy na zajęcia

związanych z rozpoczęciem, organizacją, uczęszczaniem lub ukończeniem studiów, a także ich towarzyszami w przypadku małoletnich;

 • członkowie międzynarodowych delegacji sportowych biorących udział w zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rumunii zgodnie z prawem, urzędnicy międzynarodowych forów sportowych, które organizują te zawody, delegowani sędziowie oraz dziennikarze akredytowani na te zawody;
 • rumuńscy sportowcy, którzy prowadzą działalność w innych państwach i są wezwani do reprezentacji narodowych w celu reprezentowania Rumunii na zawodach sportowych organizowanych zgodnie z prawem, członkowie rumuńskich delegacji sportowych powracających do Rumunii z międzynarodowych zawodów sportowych, urzędnicy rumuńscy i sędziowie, którzy delegowani na międzynarodowe konkursy oraz dziennikarze akredytowani na te konkursy;
 • zagraniczni sportowcy uprawnieni do klubów w Rumunii, którzy powracają do kraju w wyniku udziału w oficjalnych międzynarodowych zawodach swoich drużyn narodowych i mają wznowić działalność sportową w klubie, do którego mają prawo, pod warunkiem posiadania ważnej umowy z klub sportowy w Rumunii;
 • osoby pracujące w obszarze zatrudnienia, w zakresie pomocy społecznej w państwach członkowskich UE;
 • ekipy filmowe prowadzące działalność zawodową w Rumunii na podstawie umowy lub dokumentu potwierdzającego konieczność przebywania w kraju, jeżeli przedstawią negatywny test na SARS-CoV-2, wykonany nie później niż 72 godziny przed wejściem na pokład (dla osób podróżujących środkami komunikacji miejskiej) lub wjazdem na terytorium kraju (dla osób podróżujących własnymi środkami transportu);
 • osoby w tranzycie, jeśli opuszczają Rumunię w ciągu 24 godzin od wjazdu do kraju;
 • osoby przekazane władzom rumuńskim na podstawie umów o readmisji, odesłane w trybie przyspieszonym;
 • pracownicy/przedstawiciele rumuńskich przedsiębiorców, którzy wyjeżdżają poza Rumunię w celu negocjowania/podpisywania umów/umów handlowych, jeśli przedstawią negatywny test na SARS-CoV-2, wykonany nie później niż 72 godziny przed wejściem na pokład (dla osób podróżujących komunikacją miejską) lub wjazdu na terytorium kraju (dla osób podróżujących własnymi środkami transportu), a także dokument potwierdzający udział w negocjacjach lub podpisaną umowę/umową handlową;
 • Zwolnienie ze środka kwarantanny ustanowionego dla osób przybywających z krajów/obszarów/terytoriów o wysokim ryzyku epidemiologicznym, z wyjątkiem przybywających ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, dotyczy również:
 • osoby przybywające do Rumunii z krajów/obszarów/terytoriów o wysokim ryzyku epidemiologicznym, jeśli przebywają na terytorium kraju krócej niż 3 dni (72 godziny) i przedstawią ujemny test na SARS-CoV-2, wykonany co najwyżej 72 godziny przed wjazdem na terytorium kraju;
 • osób, u których w ciągu ostatnich 2 dni przed wjazdem do kraju stwierdzono dodatni wynik testu na zakażenie SARS-CoV-90, o czym świadczą dokumenty medyczne (pozytywny wynik testu RT-PCR w momencie diagnozy, wypisu ze szpitala lub badanie potwierdzające obecność przeciwciała typu IgG wykonane do 14 dni przed wjazdem do kraju) lub poprzez sprawdzenie bazy Corona-forms i dla których upłynęło co najmniej 14 dni od daty potwierdzenia do daty wjazdu do kraju;
 • osoby, które zostały zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym drugą dawką, i w przypadku których upłynęło co najmniej 2 dni od daty wjazdu do Rumunii.
 • sunt zwolniony ze środka kwarantanny ustalone w odniesieniu do osób przybywających ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, wyłącznie kategorie określone w ust. (1) świeci. b), c), e), f), g), l), t) i ust. (2), świeci. b) i c).
 • sunt zwolniony z obowiązku przedstawienia testu przewidziane w art. 3 ust.
 • kategorie osób określone w ust. (1) świeci. b), c), e), g), l) i ust. (2), świeci. b) ic), a także dzieci w wieku do 3 (trzech) lat.

Art.5 - 1. Zwolnienie ze środka kwarantanny ustanowionego w odniesieniu do osób kontaktowych osoby potwierdzonej ma zastosowanie do:

 1. osoby, u których wynik testu na zakażenie SARS-CoV-2 był dodatni w ciągu ostatnich 90 dni przed kontaktem, o czym świadczą dokumenty medyczne (dodatni test RT-PCR w momencie diagnozy, wypis ze szpitala lub test na obecność przeciwciał IgG) lub sprawdzenie bazy danych Coronforms i dla których upłynęło co najmniej 14 dni od daty potwierdzenia do dnia kontaktu;
  1. osoby, które zostały zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym II dawką i u których od drugiej dawki do dnia bezpośredniego kontaktu minęło co najmniej 2 dni.
 2. Dowód szczepienia, w tym data podania drugiej dawki, niezbędny do zastosowania wyjątków przewidzianych w niniejszej decyzji, jest dokonywany za pomocą dokumentu wydanego przez jednostkę zdrowia, która je podała, w Rumunii lub za granicą.

Art.6 - Osoby przybywające do Rumunii z krajów/obszarów/terytoriów o wysokim ryzyku epidemiologicznym, o których mowa w art. (1) Z wyjątkiem osób przybywających ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, które są poddane kwarantannie przez okres 14 dni, mogą zostać zwolnieni z kwarantanny po 10. dniu, jeśli wykonają test SARS-CoV -2 w 8. dniu kwarantanny, a jej wynik jest negatywny i nie wykazuje szczególnych objawów.

Art.7 - (1) W sytuacjach szczególnych polegających na udziale w wydarzeniach rodzinnych związanych z narodzinami, małżeństwem lub śmiercią, wyjazdem na interwencje medyczne/zabiegi w przypadkach, które nie uzasadniają odroczenia (np. choroby onkologiczne, przewlekła niewydolność nerek w programie hemodializy), wymiana dokumentów tożsamości , wyjazd z kraju, przedstawienie w centrum szczepień zgodnie z harmonogramem szczepień itp., tymczasowe zawieszenie środka kwarantanny może być analizowane na podstawie dokumentów uzupełniających.

 • Analiza sytuacji przewidziana w ust. (1) odbywa się na poziomie powiatowych ośrodków koordynacji i zarządzania interwencją, a w przypadkach uznanych za uzasadnione, może

przedmiot czasowego zawieszenia środka kwarantanny, w drodze indywidualnej decyzji, wydanej przez Dyrekcję Zdrowia Publicznego.

 • W decyzji o zawieszeniu określa się ramy czasowe, w których ma być stosowana, oraz środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa SARS-CoV-2.

Art.8 - (1) Środki przewidziane w niniejszej decyzji wchodzą w życie dla krajów/stref/terytoriów znajdujących się na liście zatwierdzonej przez HCNSU nr. 6 z dnia 04.02.2021 r., a które również znajdują się w wykazie przewidzianym w art. 1, począwszy od 13.02.2021 o godzinie 00.00.

(2) W przypadku krajów nowo wpisanych do wykazu zatwierdzonego niniejszą decyzją, środki obowiązują od 15.02.2021 r. 00.00

Art.9 - Począwszy od dnia wydania niniejszej decyzji, art. 3 i art. 5 HCNSU nr.

36 z dnia 21.07.2020, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami przez HCNSU nr. 40 / 13.08.2020, nr. 43 / 27.08.2020, nr. 45 / 12.09.2020, nie. 48 / 08.10.2020, nr. 49 / 13.10.2020, nr. 54 / 12.11.2020, nr. 56 / 04.12.2020 oraz art. 2 HCNSU nr. 6 z dnia 04.02.2021, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami przez HCNSU nr. 7.

Art.10 - Decyzja ta jest komunikowana wszystkim elementom Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego, do realizacji w drodze aktów porządkowych i administracyjnych ich liderów.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.