Stan alarmowy w Rumunii zostanie przedłużony o kolejne 30 dni (DECYZJA nr 49 z 13.10.2020)

1 2.250

Stan alarmowy w Rumunii zostanie przedłużony o kolejne 30 dni, począwszy od 15 października 2020 r. KRAJOWY KOMITET DS. SYTUACJI AWARYJNYCH przyjął DECYZJĘ nr. 49 z 13.10.2020, który zawiera niezbędne środki w stanie alarmowym w celu zapobiegania i zwalczania skutków pandemii COVID-19.

DECYZJA nr. 49 od 13.10.2020

Biorąc pod uwagę analizę czynników ryzyka w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową generowaną przez wirus SARS-CoV-2 na terenie Rumunii w dniu 11.10.2020, przeprowadzoną na poziomie Krajowego Centrum Koordynacji i Zarządzania Interwencją, biorąc pod uwagę utrzymywanie się zwiększonej liczby osób zakażonych na terytorium kraju, a także codzienne pojawianie się nowych przypadków osób zakażonych, aspekty, które wywierają stałą presję na zdolności zarządcze jednostek administracyjno-terytorialnych i sanitarnych system,

w kontekście konieczności stworzenia warunków społeczno-gospodarczych niezbędnych do stopniowego ożywienia gospodarki narodowej, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu alarmowania na poziomie elementów Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego,

z uwzględnieniem przepisów art. 7 ^ 1 Rządowego Zarządzenia Nadzwyczajnego nr. 11/2020, w sprawie ratownictwa medycznego, a także niektórych środków związanych z ustanowieniem kwarantanny, zatwierdzonych ze zmianami i uzupełnieniami Ustawą nr. 20/2020, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, w sprawie upoważnienia Sekretarza Stanu, Naczelnika Departamentu Sytuacji Nadzwyczajnych w MSW do nakazywania wszelkich niezbędnych działań w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia publicznego, m.in. jak również GD nr. 557/2016 w sprawie zarządzania rodzajami ryzyka,

Zgodnie z art. 4 ust. (1) świeci. c) id) oraz art. 81 GEO. nie. 21/2004 w sprawie Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami,

na podstawie przepisów art. 4 i art. 11 ust. (1) ustawy nr. 136/2020 pn., w sprawie ustanowienia środków w zakresie zdrowia publicznego w sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego i biologicznego, art. 9 ust. 1, art. 32 ust. 2, art. 37, art. 41, art. 42 ust. 1, art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 2 i 3, art. 45 ust. 1 i art. 71 ustawy nr. 55/2020 w sprawie niektórych środków zapobiegania i zwalczania skutków pandemii COVID-19, art. 20 lit. l) Nadzwyczajnego Zarządzenia Rządu nr. 21/2004 w sprawie Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego, zatwierdzonego ze zmianami i uzupełnieniami Ustawą nr. 15/2005 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami oraz art. 2 i art. 4 Decyzji Rządu nr. 94/2014 w sprawie organizacji, funkcjonowania i składu Krajowej Komisji do Spraw Specjalnych Sytuacji Nadzwyczajnych,

Przyjmuje to Krajowy Komitet ds. Sytuacji Nadzwyczajnych
DECYZJA:

Art. 1 Proponuje się przedłużenie stanu alarmowego na całym terytorium kraju na okres 30 dni, począwszy od 15.10.2020.

Art. 2 Środki zapobiegania i zwalczania zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2, które należy przyjąć począwszy od 15.10.2020, w obecnym kontekście epidemiologicznym, przedstawiono w załączniku 1.

Art. 3 Jest zatwierdzony wykaz krajów/obszarów o wysokim ryzyku epidemiologicznym, dla których ustanowiono środek kwarantanny w sprawie osób przybywających z nich do Rumunii, obowiązujące od 15.10.2020 r., określone w załączniku 2.

Art. 4 Decyzja Krajowej Komisji do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych nr. 36 / 21.07.2020 kończy się w art. 3 ust. (1), z dwoma nowymi literami w brzmieniu:
- "y) osoby przekazane władzom rumuńskim na podstawie umów o readmisji, odesłane w trybie przyspieszonym.";
- „z) pracownicy/przedstawiciele rumuńskich wykonawców, którzy wyjeżdżają poza Rumunię w celu negocjowania/podpisywania umów/porozumień handlowych, jeżeli przedstawią negatywny test na SARS-CoV-2, wykonany nie później niż 48 godzin przed wjazdem na terytorium, a także dokument uzasadniający udział w negocjacjach lub podpisany kontrakt/umowa handlowa”.

Art. 5 Decyzja Krajowej Komisji do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych nr. 36 / 21.07.2020 kończy się w art. 3 z nowym ustępem po ust. 3 w brzmieniu: „(4) Badania SARS-CoV-2 zlecone zgodnie z postanowieniami ust. (1) i (2) muszą być przeprowadzone w upoważnionych laboratoriach, a wyniki muszą zawierać identyfikację osób, dla których przeprowadzono badania."

Art. 6 Decyzja Krajowej Komisji do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych nr. 36 / 21.07.2020 zmienia się art. 5 ust. 1 i będzie miał następującą treść:
„(1) W przypadku szczególnych sytuacji polegających na udziale w wydarzeniach rodzinnych związanych z narodzinami, małżeństwem lub śmiercią, wyjazdem na interwencje medyczne/zabiegi w przypadkach nieobsługujących odroczenia (np. choroby onkologiczne, przewlekła niewydolność nerek – w programie hemodializy), zmiana dokumentów tożsamości , wyjeżdżając z kraju, wykonując badanie przewidziane w art. 3 ust. 3 itp., czasowego zawieszenia środka kwarantanny, o którym mowa w art. 2 i art. 4, na podstawie dokumentów potwierdzających.”

Art. 7 Decyzja ta jest przekazywana do wszystkich elementów Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego do wykonania w drodze zarządzeń i aktów administracyjnych ich kierowników.

Decyzja-CNSU-nr-49-z 13.10.2020-i-załącznikami

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.