Postanowienia planu zarządzania w TAROM

3 527

TAROM jest w delikatnym momencie. Rząd ma misję doprowadzenia narodowej linii lotniczej do zysku lub jej prywatyzacji. Druga opcja została zasugerowana przez MFW i wydaje się być dobrym rozwiązaniem, ale nikt nie gwarantuje, że prywatyzacja się powiedzie.

Wypróbowano więc pierwszą opcję i wybrano prywatną radę. Administratorzy z czteroletnią kadencją mają obowiązek, aby TAROM był rentowny. Po kilku miesiącach analiz i zestawień powstał plan zarządzania na kolejne 3 lata. Został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Dyrektorów w dniu 11 marca 2013 roku.

Tarom

Aby osiągnąć główny cel firmy, jakim jest osiągnięcie zysku w 2015 roku, konieczne jest wprowadzenie nowej polityki handlowej, dużo bardziej dynamicznej i proaktywnej. Wszystkie priorytety firmy skupiają się na potrzebach klientów, dlatego projekty w obszarze komercyjnym mają na celu zwiększenie obciążenia w celu spełnienia standardów branżowych, korektę rozkładów i sieci lotów zgodnie z istniejącym zapotrzebowaniem rynku, dywersyfikację i poprawę usług, dywersyfikację oferowanych pakietów turystycznych .

TAROM wprowadzi zautomatyzowany system zarządzania rentownością tras oraz wdroży nowy, znacznie wydajniejszy mechanizm cenowy.

Nacisk zostanie położony na sprzedaż online na stronie www.tarom.ro, a w celu zwiększenia sprzedaży poprzez własne agencje wprowadzony zostanie unikalny system prowizji od sprzedaży, który będzie obejmował nagrody za przekroczenie poziomu sprzedaży docelowej. Cele będą ustalane co miesiąc, w oparciu o poprzednie lata, a opłaty za nagrody będą miały zastosowanie do wszystkich kwot, które przekraczają cele miesięczne. Poprzez wprowadzenie tego systemu nagród, celem jest zwiększenie sprzedaży o 5% w pierwszym roku, za pośrednictwem własnych agencji.

Na rynkach zagranicznych obsługiwanych przez TAROM będą zawierane umowy z generalnymi agentami sprzedaży (GSA) na pokrycie większości sprzedaży na poziomie europejskim i międzynarodowym, zwiększając tym samym przychody. Procedura wyboru generalnych agentów sprzedaży rozpocznie się natychmiast i będzie skierowana do jak największej liczby rynków europejskich, ale przeprowadzona zostanie również ocena rynków na Bliskim Wschodzie. W ciągu najbliższych dwóch lat spodziewany jest wzrost sprzedaży od 5 do 10% rocznie w porównaniu do obecnej sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Harmonizacja floty i dostosowanie wydajności do zapotrzebowania rynku

Obecna flota TAROM składa się z różnych kolekcji samolotów o różnej pojemności, o wysokich kosztach utrzymania i eksploatacji, które nie pozwalają na alokację pojemności zgodnie z wymogami rynku. Opracowana zostanie dokumentacja przetargowa w celu ujednolicenia floty, co pozwoli na rozmowy ze wszystkimi głównymi producentami samolotów, a decyzja w sprawie nowego dostawcy zostanie podjęta tak szybko, jak to możliwe. Każdy liczący się producent może zaoferować flotę, która generuje znaczne oszczędności w kosztach eksploatacji i zużycia paliwa w porównaniu z obecną flotą firmy.

Zabezpieczenie ryzyka walutowego

Ze względu na zmienność leja w stosunku do walut międzynarodowych, takich jak dolar amerykański i euro, spółka jest istotnie narażona na wahania kursów walutowych na rynku, gdyż w dużej mierze generuje dochody wyrażone w lejach lub euro, podczas gdy duża część kosztów jest wyrażona w dolarach amerykańskich. Każdego miesiąca TAROM ma nadwyżkę euro i deficyt dolarów amerykańskich. W celu wyeliminowania dużych strat generowanych przez tę sytuację, środki zabezpieczające przed ryzykiem zostaną podjęte jak najszybciej, po dokonaniu oceny zapotrzebowania na przepływy pieniężne według waluty.

Optymalizacja efektywności zakupów

Firma TAROM opracowała nową, ulepszoną wersję wewnętrznych regulacji zakupowych, aby zapewnić bardziej przejrzyste i wydajne procesy zakupowe, odpowiadające potrzebom biznesowym firmy. Wejście w życie zmian w GEO nr. 34/2006 w dniu 01.01.2013, zmiany wprowadzone przez GEO nr. 77/2012, a zakwalifikowanie TAROM jako instytucji zamawiającej stanowi niekorzystną sytuację konkurencyjną, która może usztywnić, a nawet zablokować działalność spółki. Ponadto TAROM nie spełnia warunków bycia zamawiającym, zgodnie z obowiązującymi dyrektywami europejskimi, dlatego podjęto już niezbędne kroki, aby zwolnić TAROM z tego rozporządzenia, a Ministerstwo Transportu udzieliło spółce niezbędnego wsparcia wspierać to. Szacuje się, że TAROM zostanie jak najszybciej zwolniony ze stosowania tego prawa, a w przyszłości spółka będzie stosować wewnętrzne przepisy dotyczące zamówień, aby móc działać w warunkach konkurencji charakterystycznych dla branży transportu lotniczego .

Komitet Nadzoru Zakupów, zorganizowany na poziomie Zarządu, będzie nadzorował i monitorował przebieg zakupów.

Renegocjacja istniejących umów

Negocjowane będą nowe, ulepszone polisy ubezpieczeniowe samolotów w celu obniżenia kosztów. Renegocjacje wszystkich polis ubezpieczeniowych firmy rozpoczną się, gdy nadejdzie czas ich odnowienia w 2013 roku, ale zgodnie z procedurami compliance, ponieważ uważa się, że istnieje znaczny margines na poprawę stawek. Zarząd uważa, że ​​poprawa kosztów jest możliwa zarówno w przypadku polis ubezpieczeniowych statków powietrznych, jak i ubezpieczenia świadczeń pracowniczych.

Rozpoczęły się renegocjacje kontraktów z największymi dostawcami firmy. Kierownictwo firmy uzyskało już rabaty od 5% do 10% w przypadku 12 kontraktów, generujących redukcja kosztów o około milion USD rocznie. Negocjacje z pozostałymi dostawcami firmy będą kontynuowane w najbliższych miesiącach.

Nowa polityka paliwowa

Wprowadzona zostanie nowa polityka paliwowa, która wpłynie na obniżenie kosztów i osiągnięcie oszczędności od 5 do 10% rocznie. Biorąc pod uwagę, że 30% całkowitych kosztów operacyjnych stanowią koszty paliwa, należy wprowadzić nową metodę rejestracji i pomiaru paliwa, która obejmuje określone działania techniczne, które mają wpływ na zmniejszenie zużycia paliwa, przy zachowaniu wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.

Zmniejszenie zapasów istniejących części

Zostaną podjęte środki w celu zmniejszenia zapasów części generujących gotówkę, poprzez kontrolowane i zaplanowane procedury, w celu pozbycia się nieużywanych lub rzadko używanych części, uwolnienia miejsca i odblokowania gotówki z kapitału aktualnie zablokowanego w tych zapasach. Akcja ta rozpocznie się natychmiast i potrwa przez kolejne 6 miesięcy. Celem jest 15% roczne uwolnienie istniejących zapasów.

Program dobrowolnych wypłat

Od tego miesiąca zostanie wprowadzony program dobrowolnych wycofywania pracowników, który będzie realizowany na podstawie pomiarów iw sposób kontrolowany. Program ten będzie realizowany przez cały rok 2013 i zostanie poddany przeglądowi pod koniec roku, aby sprawdzić, czy należy go przedłużyć do roku 2014. Celem tego planu jest comiesięczna redukcja personelu, aby nie wpłynąć na działalność firmy ani jej nie zakłócić. Celem jest zmniejszenie personelu firmy o 10% do końca roku.

Optymalizacja korzyści SkyTeam

Należy podjąć natychmiastowe kroki w celu przeglądu i poprawy pozycji TAROM w ramach sojuszu w celu optymalizacji możliwości marketingowych i generowania przychodów. Działalność ta będzie miała miejsce w latach 2013 i 2014. TAROM musi wykorzystać możliwości oferowane przez SkyTeam poprzez rozbudowę sieci współpracy z partnerami sojuszu, obsługę nowych tras, które mogą być rzeczywiście interesujące dla partnerów, bardziej aktywny udział w podejmowaniu decyzji SkyTeam i skuteczniej chronić interesy biznesowe TAROM-u.

Migracja na wspólną platformę IT

Obecnie istnieje wielu dostawców i wiele wewnętrznych systemów informatycznych, a korzystanie z usług dostawców zewnętrznych stało się niezwykle kosztowne, zwłaszcza w przypadku systemów komercyjnych (sprzedaż, sprzedaż biletów i dystrybucja) oraz księgowych. Migracja na wspólną platformę IT uprości sposób jej działania i umożliwi korzystanie z nowoczesnej technologii kosztem około 20% kosztów bieżących. Proces przetargowy i decyzja o wyborze jednego dostawcy zostanie podjęta w 2013 roku. Migracja na jedną platformę uwzględni wszystkie systemy informatyczne, z których korzysta firma, począwszy od systemów zarządzania załogą, wprowadzenie modułów e-commerce, system rezerwacja, system kontroli odlotów, system optymalizacji przychodów. Migracja będzie przebiegać stopniowo i zapewni pełną funkcjonalność oraz bezpieczeństwo operacji i systemów.

Niezależne centrum zysku

Rozważane będzie przekształcenie części działalności firmy, takich jak loty czarterowe, cargo, centrum szkoleniowe, działalność techniczna, w niezależne centra zysku, ale decyzje te będą podejmowane na podstawie szczegółowych i szczegółowych analiz w najbliższej przyszłości. następny. Wszystkie te działania pozostaną częścią spółki TAROM, działając jako niezależne i nastawione na zysk jednostki biznesowe.

Dyrekcja Techniczna

Dyrekcja Techniczna TAROM w swojej obecnej formie jest zorganizowana jako wewnętrzny dział utrzymania ruchu. Podział jest kluczowym atutem firmy, ponieważ oprócz działu utrzymania ruchu, który obejmuje warsztaty, narzędzia, części zamienne, platformy robocze itp., należy wziąć pod uwagę know-how i wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą trzech osób. jedna z najczęściej używanych flot samolotów na świecie: Airbus, Boeing i ATR.

Wynika to z faktu, że jednostka przeprowadza wewnętrznie prawie wszystkie kontrole wyposażonej floty. Dział Techniczny TAROM spełnia absolutnie wszystkie kryteria, aby być silnym konkurentem na rynku, ale do tego potrzebuje niezależnego kierownictwa i własnej struktury zarządzania. Przeanalizowane zostanie przekształcenie Dyrekcji Technicznej TAROM w odrębny podmiot, który nadal będzie działał pod kierownictwem TAROM, ale będzie odpowiadał za własne wyniki finansowe, wykorzystując do maksimum cały swój majątek, siłę roboczą i wszelkie udogodnienia.

Plan jest w porządku i optymistyczny. Cieszę się, że nie wzięto pod uwagę nieprawidłowości w wypowiedziach niektórych polityków i mam na myśli usunięcie TAROM-a z IATA i SkyTeam. Oznaczałoby to potężny cios w obraz. Ale jest wiele pytań dotyczących tego planu, ponieważ nic konkretnego nie zostało powiedziane. Nie jest znana optymalna liczba pracowników, liczy się na dodatkowe budżety poprzez działania drugorzędne (cargo, loty czarterowe), ale nic nie wiadomo o flocie, zakupach i problemach związanych z regulacjami z aukcjami i wynagrodzeniami pracowników nie zostały jeszcze rozwiązane.

Rumunia straciłaby dużo wizerunkowo, gdyby narodowy operator lotniczy zbankrutował. Ten kraj wyrobił sobie markę w przemyśle lotniczym i praktycznie oznaczałby zniszczenie historii. Chcę zaufać TAROM, personelowi, samolotowi. Mam nadzieję na dochodowy i dobrze prosperujący TAROM.

3 komentarzy
  1. AG57 mówi

    Rock on!

  2. Mihai mówi

    Wyrwać się ze Skyteam? Czy to ich pomysł na optymalizację i redukcję kosztów?

  3. Sorin Rusi mówi

    To była hipoteza postawiona przez wielkiego polityka, który porównuje TAROM z Wizz Air… W ten sposób wie, jak robić interesy w lotnictwie…

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.