Na dzień dzisiejszy stan alarmowy w Rumunii zostaje przedłużony o kolejne 30 dni. Zobacz podjęte środki!

0 4.066

Rząd Rumunii zatwierdził rozszerzenie stanu alarmowego na całe terytorium kraju, na: okres 30 dni, zaczynając od Grudnia 14 2020. W związku z tym stosuje się szereg środków ograniczających.

Ograniczymy się do tych związanych z podróżami międzynarodowymi. Wraz z rozszerzeniem statusu wpisu ograniczono kategorie osób, które mogą wjechać na terytorium Rumunii.

Ogranicza kategorie osób, które mogą wjechać na terytorium Rumunii, z odpowiednimi wyjątkami.

Zgodnie z art. 31 Załącznika 1a Decyzja Krajowej Komisji do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych nr. 58 z 10 grudnia 2020 r.w stanie pogotowia wjazd cudzoziemców na terytorium Rumunii jest zabroniony, z wyjątkiem następujących kategorii osób::

a) członkowie rodzin obywateli rumuńskich;

b) członków rodzin obywateli innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej zamieszkałych w Rumunii;

c) osoby posiadające wizę długoterminową, zezwolenie na pobyt lub dokument równorzędny ze zezwoleniem na pobyt wydany przez władze lub dokument im równorzędny wydany przez władze innych państw, zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej;

d) osoby podróżujące w interesie zawodowym, potwierdzonym wizą, dokumentem pobytowym lub innym równoważnym dokumentem, odpowiednio personel medyczny, badacze medyczni, personel medyczny opieki geriatrycznej, przewoźnicy i inne kategorie personelu zajmujące się przewozem towarów, które zapewniają takie niezbędne przewozy

e) personel misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i organizacji międzynarodowych, a także członkowie ich rodzin, którzy towarzyszą im w stałych misjach na terytorium Rumunii, personel wojskowy lub personel mogący nieść pomoc humanitarną;

f) osoby w tranzycie, w tym repatriowane w wyniku udzielenia ochrony konsularnej

g) pasażerowie podróżujący z ważnych powodów;

h) osoby potrzebujące ochrony międzynarodowej lub z innych względów humanitarnych, osoby podlegające przepisom Rozporządzenia (UE) nr. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. ustanawiające kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym państwie członkowskim przez bezpaństwowca oraz osoby powracające na podstawie umów o readmisji;

i) cudzoziemcy i bezpaństwowcy podróżujący w celach edukacyjnych;

j) cudzoziemcy i bezpaństwowcy, pracownicy wysoko wykwalifikowani, jeżeli ich zatrudnienie jest konieczne z ekonomicznego punktu widzenia, a działalność nie może być odroczona lub prowadzona za granicą;

k) cudzoziemcy i bezpaństwowcy, pracownicy przygraniczni, pracownicy sezonowi, personel morski i żeglugi śródlądowej

l) członkowie międzynarodowych delegacji sportowych biorących udział w zawodach sportowych organizowanych na terytorium rumuńskim, zgodnie z prawem;

m) członkowie ekip filmowych lub audiowizualnych, personel techniczny i artystyczny uczestniczący w wydarzeniach kulturalnych odbywających się w Rumunii, na podstawie sprawdzonych stosunków umownych lub dokumentów uzupełniających.

Obywatele państw trzecich, którzy nie są objęci wymienionymi powyżej wyjątkami, nie mają prawa wjazdu na terytorium Rumunii w stanie pogotowia.

Kwarantanna/izolacja dotyczy wszystkich osób przybywających do Rumunii z kraju znajdującego się w dniu żółta lista, który został zaktualizowany 10 grudnia. Jest kilka wyjątków!

Decyzja Krajowej Komisji do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych nr. 36 / 21.07.2020 r. w sprawie stwierdzenia pandemii COVID-19 i ustanowienia niektórych środków niezbędnych do zastosowania w celu ochrony ludności, zakończono w art. 3, z dwoma nowymi ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"(5) Są również zwolnieni ze środka ustanowionego zgodnie z przepisami art. 2 osoby, u których w ciągu ostatnich 2 dni przed wjazdem do kraju potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-90, o czym świadczą dokumenty medyczne lub sprawdzenie bazy danych Corona-forms i dla których upłynęło co najmniej 14 dni od daty potwierdzenia do wjazdu do kraju”.

"(6) Zwolnione ze środka kwarantanny ustanowionego zgodnie z przepisami wznowionej ustawy 136/2020, w sprawie ustanowienia środków w zakresie zdrowia publicznego w sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego i biologicznego, osoby, które miały kontakt z potwierdzoną pozytywną sprawą SARS- Zakażenie wirusem CoV -2, jeśli dokumentacja medyczna lub sprawdzenie bazy danych Corona-forms potwierdzi, że mieli co najmniej jeden pozytywny wynik testu w ciągu ostatnich 90 dni przed kontaktem i upłynęło co najmniej 14 dni od daty pierwszy pozytywny test i do dnia kontaktu”.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.