Lista krajów zagrożonych epidemiologicznie została zaktualizowana przez Rumunię (14 stycznia 2022 r.)

0 4.676

Krajowy Komitet ds. Sytuacji Nadzwyczajnych zatwierdził Decyzję nr. 4 z dnia 14 stycznia 2022 r. aktualizujący wykaz krajów/terytoriów o wysokim ryzyku epidemiologicznym:


Należy zauważyć, że ECDC zaktualizowało indeksy tylko dla krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku pozostałych krajów trzecich wskaźniki zachorowalności z poprzedniego tygodnia są utrzymane. Nowa lista wejdzie w życie 16 stycznia 2022 o godzinie 00:00!

UWAGA: Od 20 grudnia 2021 wszyscy, którzy chcą pasażerowie do Rumunii muszą wypełnić PLF Rumunia! Zwróć też uwagę na nowe zasady wjazdu do Rumunii.

Wymienione poniżej pozostają w mocy!

Art.1 - Środek kwarantanny jest ustalany dla osób przybywających do Rumunii z krajów/terytoriów zagrożonych epidemiologicznie, jak również dla bezpośrednich kontaktów osób potwierdzonych zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, przez okres:

 1. 10 dni dla osób niezaszczepionych lub niezaszczepionych między 11. a 180. dniem od daty potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
 • 5 dni dla osób zaszczepionych i u których od zakończenia harmonogramu szczepień upłynęło 10 dni, a także dla osób, u których potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 między 11. a 180. dniem przed datą wejścia na kraju lub kontaktu z osobą zarażoną.

Art.2 - (1) Kryterium, na podstawie którego klasyfikuje się kraje/terytoria do obszarów ryzyka epidemiologicznego, reprezentuje skumulowany wskaźnik zapadalności na nowe przypadki zachorowań w ciągu ostatnich 14 dni w porównaniu do 1.000 mieszkańców.

 • W oparciu o kryterium podane w ust. (1) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, w oparciu o wskaźniki publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), aktualizuje co tydzień i proponuje Krajowemu Komitetowi ds. Sytuacji Nadzwyczajnych zatwierdzenie klasyfikacji krajów/terytoriów w obszary zagrożenia epidemiologicznego.
 • Klasyfikacja krajów/terytoriów na obszary ryzyka epidemiologicznego opiera się na skumulowanym współczynniku zachorowalności po 14 dniach w następujący sposób:
 • Zielona strefa - gdzie skumulowany współczynnik zapadalności na nowe przypadki w ciągu ostatnich 14 dni na 1.000 mieszkańców jest mniejszy lub równy 1,5;
 • Strefa żółta - gdzie skumulowany współczynnik zapadalności na nowe przypadki zachorowań w ciągu ostatnich 14 dni na 1.000 mieszkańców wynosi od 1,5 do 3;
 • Czerwona strefa - gdzie skumulowany współczynnik zapadalności na nowe przypadki w ciągu ostatnich 14 dni na 1.000 mieszkańców jest większy lub równy 3.
 • Klasyfikacja podana w ust. (3) zostanie zatwierdzony decyzją Krajowego Komitetu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Rumunii oraz na stronie internetowej www.insp.gov.ro.

Art.3 - Są zwolnieni ze środka kwarantanny przewidzianego w art. 1 osoby przybywające na terytorium Rumunii z państwa członkowskie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej, w następujący sposób:

 1. osoby pochodzące ze stanów w okolicy verde lub żółty şi pokazać dowód szczepienia, dowód zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni przed wjazdem do kraju i dla których upłynęło co najmniej 10 dni od daty potwierdzenia do daty wjazdu lub dowód negatywnego Testy RT-PCR na COVID-19 przeprowadzone nie później niż 72 godziny przed wejściem na pokład (dla osób podróżujących komunikacją miejską) lub wjazdem na terytorium kraju (dla osób podróżujących własnymi środkami transportu);
 2. osoby przyjeżdżające z państw znajdujących się w okolicy Czerwony şi pokazać dowód szczepienia, dowód potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni przed wjazdem do kraju i dla których od daty potwierdzenia do dnia wjazdu upłynęło co najmniej 10 dni;
 3. dzieci poniżej 12 roku życia;
 4. dzieci w wieku powyżej 12 lat i młodszych niż 16 lat, niezależnie od kraju zagrożonego, jeśli mają ujemny wynik testu RT-PCR na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, wykonanego maksymalnie 72 godziny przed wejściem na pokład (dla osób podróżujących środkami transportu publicznego) lub wjeżdżających na terytorium kraju (dla osób podróżujących własnymi środkami transportu);
 5. osoby niezaszczepione lub osoby, u których nie potwierdzono zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni przed wjazdem do kraju, które przybyły ze strefy czerwonej i pozostają na terytorium kraju przez okres krótszy niż 3 dni ( 72 godziny ) jeśli wykaże negatywny wynik testu RT-PCR na zakażenie wirusem SARSCoV-2, wykonanego nie później niż 72 godziny przed wejściem na pokład (dla osób podróżujących komunikacją miejską) lub wjazdem na terytorium kraju (dla osób podróżujących własnymi środkami transportu). Jeżeli osoby nie opuszczą terytorium kraju w ciągu 3 dni (72 godziny), z informacją dyrekcji zdrowia publicznego powiatu, w którym mieszkają lub mają zadeklarowany adres przy wjeździe do kraju, zostaną poddane kwarantannie przez okres 14 dni, począwszy od czwartego dnia po wjeździe na terytorium Rumunii;
 • osoby w tranzycie, jeśli opuszczają Rumunię w ciągu 24 godzin od wjazdu do kraju;
 • pracownicy transgraniczni wjeżdżający do Rumunii z Węgier lub Bułgarii, a także obywatele rumuńscy zatrudnieni przez wykonawców z wymienionych krajów, którzy przy wjeździe do kraju udowadniają swoje stosunki umowne z odpowiednimi wykonawcami;
 • uczniowie / studenci, obywatele rumuńscy lub obywatele mający miejsce zamieszkania lub zamieszkania poza Rumunią, którzy uczęszczają na kursy niektórych instytucji edukacyjnych w Rumunii lub za granicą, dojeżdżają do nich codziennie i przedstawiają dokumenty potwierdzające;
 • członkowie delegacji sportowych, a także artyści i ich pracownicy, którzy nie zostali zaszczepieni lub u których w ciągu ostatnich 2 dni przed wjazdem do kraju nie potwierdzono zakażenia wirusem SARS-CoV-180, którzy przyjeżdżają ze strefy czerwonej, aby wziąć w niej udział w zawodach sportowych, odpowiednio wydarzeniach kulturalnych, artystycznych lub rozrywkowych organizowanych na terenie kraju, jeśli wykażą negatywny wynik testu RT-PCR na zakażenie SARSCoV-2, wykonanego nie później niż 72 godziny przed wejściem na pokład (dla osób podróżujących komunikacją miejską) lub wjazd na terytorium kraju (dla osób, które podróżują własnymi środkami) i biorą udział tylko w zajęciach w ramach zawodów lub, w zależności od przypadku, w wymienionych imprezach;
 • kierowców pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej ładowności powyżej 2,4 tony do przewozu towarów;
 • osoby przekazane władzom rumuńskim na podstawie umów o readmisji, odesłane w trybie przyspieszonym;
 • członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych, innych misji dyplomatycznych akredytowanych w Bukareszcie oraz posiadacze paszportów dyplomatycznych na zasadzie wzajemności, personel zrównany z personelem dyplomatycznym, członkowie rumuńskiego korpusu dyplomatycznego i konsularnego oraz posiadacze paszportów dyplomatycznych i służbowych, nieszczepieni lub nie potwierdzono zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni przed wjazdem do kraju, przybyciu z czerwonej strefy i wykazaniu ujemnego testu RT-PCR na zakażenie wirusem SARS-CoV2 maksymalnie 72 godziny przed wejście na pokład (dla osób podróżujących komunikacją miejską) lub wjazd na terytorium kraju (dla osób podróżujących własnymi środkami transportu);
 • uczniowie/studenci, obywatele rumuńscy lub obywatele zamieszkali lub zamieszkali poza Rumunią, którzy muszą przystąpić do egzaminów wstępnych lub ukończyć studia lub którzy rozpoczynają naukę w jednostkach/instytucjach edukacyjnych na terytorium kraju lub podróżują w celu podjęcia działań związanych z rozpoczęciem, organizacją, obecność lub ukończenie studiów, a także osoby towarzyszące, jeśli są niepełnoletnie, jeśli wykażą się ujemnym wynikiem testu RT-PCR na zakażenie SARS-CoV-2 wykonanego nie później niż 72 godziny przed wejściem na pokład (dla osób podróżujących środkami komunikacji miejskiej) lub wjazd na terytorium kraju (dla osób podróżujących własnymi środkami) i przedstawienie dokumentów potwierdzających;
 • piloci samolotów i ich personel nawigacyjny, a także maszyniści i personel kolejowy;
 • kierowcy posiadający więcej niż 9 miejsc na siedzeniach, w tym na siedzeniu kierowcy, którzy zapewniają przewóz osób, jeśli przedstawią dowód szczepienia z pełnym harmonogramem i dla których od jego zakończenia upłynęło 10 dni lub dowód potwierdzenia zakażenia wirusem SARSCoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni przed wjazdem do kraju lub wykazuje ujemny wynik testu RT-PCR na zakażenie SARS-CoV-2 wykonanego nie później niż 72 godziny przed wjazdem na terytorium kraju, a wyjazd odbywa się wyłącznie dla cele zawodowe;
 • personel nawigacyjny schodzący ze statków żeglugi śródlądowej, a także na pokładach statków i helikopterów do ewakuacji pasażerskiej lub medycznej, a także na pokładach statków operujących w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii, pływających pod banderą rumuńską lub zagraniczną, ale pod kierownictwem rumuńskiego operatora, w porcie rumuńskim, pod warunkiem ubezpieczenia środków ochrony indywidualnej przeciwko COVID-19;
 • marynarze rumuńscy repatriujący się dowolnymi środkami transportu oraz ci, którzy wymieniają załogi na pokładach statków w portach rumuńskich, niezależnie od bandery, pod którą pływają, przy wjeździe do kraju, a także przy zaokrętowaniu/wyokrętowaniu ze statku;
 • kadra techniczna pracująca na stałych i mobilnych platformach wydobywczych ropy i gazu w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii.

Art.4 - Są zwolnieni ze środka kwarantanny przewidzianego w art. 1 osoby przybywające na terytorium Rumunii z krajów trzecich, niezależnie od ich klasyfikacji w obszarze zagrożenia epidemiologicznego, w następujący sposób:

 1. ludzie przybywający z krajów trzecich, niezależnie od ich klasyfikacji w obszarze zagrożenia epidemiologicznego oraz pokazać dowód szczepienia lub potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni przed wjazdem do kraju i dla których od daty potwierdzenia do dnia wjazdu upłynęło co najmniej 10 dni, któremu towarzyszy negatywna wynik testu RT-PCR na COVID-19 wykonane nie później niż 48 godzin przed wejściem na pokład (dla osób podróżujących komunikacją miejską) lub wjazdem na terytorium kraju (dla osób podróżujących samodzielnie).
 2. dzieci poniżej 12 roku życia;
 3. dzieci powyżej 12. roku życia i poniżej 16. roku życia, jeśli wynik testu RT-PCR na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 jest ujemny, wykonany nie później niż 48 godzin przed wejściem na pokład (dla osób podróżujących środkami komunikacji miejskiej) lub wjazd na terytorium kraju (dla osób podróżujących we własnym zakresie);
 4. osoby niezaszczepione lub osoby, u których nie potwierdzono zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni przed wjazdem do kraju, które pozostają na terytorium kraju krócej niż 3 dni (72 godziny), jeżeli wynik ma ujemny wynik testu RT-PCR na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, wykonanego nie później niż 48 godzin przed wejściem na pokład (dla osób podróżujących środkami transportu publicznego) lub wjazdem na terytorium kraju (dla osób podróżujących samodzielnie) ). Jeżeli osoby nie opuszczą terytorium kraju w ciągu 3 dni (72 godziny), z informacją dyrekcji zdrowia publicznego powiatu, w którym mieszkają lub mają zadeklarowany adres przy wjeździe do kraju, zostaną poddane kwarantannie przez okres 14 dni, począwszy od czwartego dnia po wjeździe na terytorium Rumunii;
 5. osoby w tranzycie, jeśli opuszczają Rumunię w ciągu 24 godzin od wjazdu do kraju;
 • pracownicy transgraniczni wjeżdżający do Rumunii z Serbii, Ukrainy lub Republiki Mołdawii, a także obywatele rumuńscy zatrudnieni przez wykonawców z wymienionych krajów, którzy przy wjeździe do kraju udowadniają stosunki umowne z odpowiednimi wykonawcami;
 • uczniowie / studenci, obywatele rumuńscy lub obywatele mający miejsce zamieszkania lub zamieszkania poza Rumunią, którzy uczęszczają na kursy niektórych instytucji edukacyjnych w Rumunii lub za granicą, dojeżdżają do nich codziennie i przedstawiają dokumenty potwierdzające;
 • członkowie delegacji sportowych, a także ich artyści i pracownicy nieszczepieni lub niepotwierdzeni
 • na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni przed wjazdem do kraju, zgłosić się do udziału w zawodach sportowych, odpowiednio kulturalnych, artystycznych lub rozrywkowych, organizowanych na terenie kraju, jeśli wykaże negatywny wynik RT-PCR test na zakażenie SARS-CoV-2 przeprowadzony nie później niż 48 godzin przed wejściem na pokład (dla osób podróżujących komunikacją miejską) lub wjazdem na terytorium kraju (dla osób podróżujących samodzielnie) i biorący udział tylko w zajęciach w ramach zawodów lub zależnie od przypadku mogą być wymienione wydarzenia;
 • kierowców pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej ładowności powyżej 2,4 tony do przewozu towarów;
 • osoby przekazane władzom rumuńskim na podstawie umów o readmisji, odesłane w trybie przyspieszonym;
 • członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych, innych misji dyplomatycznych akredytowanych w Bukareszcie oraz posiadacze paszportów dyplomatycznych na zasadzie wzajemności, personel zrównany z personelem dyplomatycznym, członkowie rumuńskiego korpusu dyplomatycznego i konsularnego oraz posiadacze paszportów dyplomatycznych i służbowych, nieszczepieni lub nie potwierdzono zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni przed wjazdem do kraju, przybyły z państw trzecich, niezależnie od ich włączenia do obszaru ryzyka i mają ujemny wynik testu RT-PCR na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 wykonane nie więcej niż 48 godzin przed wejściem na pokład (dla osób podróżujących komunikacją miejską) lub wjazdem na terytorium kraju (dla osób podróżujących własnymi środkami transportu);
 • uczniowie/studenci, obywatele rumuńscy lub obywatele zamieszkali lub mieszkający poza Rumunią, którzy muszą przystąpić do egzaminów wstępnych lub ukończyć studia lub którzy rozpoczynają naukę w jednostkach/instytucjach edukacyjnych w kraju lub wyjeżdżają w celach związanych z rozpoczęciem, organizacja, obecność lub ukończenie studiów, a także osoby towarzyszące, jeśli są niepełnoletnie, jeśli wykażą się ujemnym wynikiem testu RT-PCR na zakażenie SARS-CoV-2 wykonanego nie później niż 48 godzin przed wejściem na pokład (dla osób podróżujących komunikacją miejską) lub wejściem na pokład terytorium kraju (dla osób podróżujących własnymi środkami) i przedstawić dokumenty uzupełniające;
 • pracownicy systemu obrony narodowej, porządku publicznego i bezpieczeństwa narodowego, którzy powracają do Rumunii z działań wykonywanych w interesie zawodowym za granicą i są zaszczepieni lub zostali potwierdzeni na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni przed wjazdem do kraju kraj;
 • piloci samolotów i ich personel nawigacyjny, a także maszyniści i personel kolejowy;
 • kierowcy posiadający więcej niż 9 miejsc, w tym siedzenie kierowcy, którzy przewożą osoby, jeśli zostały zaszczepione zgodnie z pełnym harmonogramem i dla których upłynęło 10 dni od ich zakończenia lub dowód potwierdzenia zakażenia SARS-CoV -2 w ostatnich 180 dni przed wjazdem do kraju lub wykazuje negatywny wynik testu RT-PCR na zakażenie SARS-CoV-2 wykonanego nie później niż 48 godzin przed wjazdem na terytorium kraju, a wyjazd odbywa się wyłącznie w celach zawodowych;
 • personel nawigacyjny schodzący ze statków żeglugi śródlądowej, a także na pokładach statków i helikopterów do ewakuacji pasażerskiej lub medycznej, a także na pokładach statków operujących w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii, pływających pod banderą rumuńską lub zagraniczną, ale pod kierownictwem rumuńskiego operatora, w porcie rumuńskim, pod warunkiem ubezpieczenia środków ochrony indywidualnej przeciwko COVID-19;
 • marynarze rumuńscy repatriujący się dowolnymi środkami transportu oraz ci, którzy wymieniają załogi na pokładach statków w portach rumuńskich, niezależnie od bandery, pod którą pływają, przy wjeździe do kraju, a także przy zaokrętowaniu/wyokrętowaniu ze statku;
 • kadra techniczna pracująca na stałych i mobilnych platformach wydobywczych ropy i gazu w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii.

Art.5 - 1. Dowody podania szczepionki, w tym datę zakończenia pełnego harmonogramu szczepień, wymagane do zastosowania wyjątków przewidzianych w niniejszej decyzji, przedstawia Certyfikat cyfrowy UE dotyczący COVID-19, lub w przypadku osób fizycznych, od których władze nie wydają cyfrowych zaświadczeń Unii Europejskiej na COVID-19 lub dokumentów zgodnych z tymi zaświadczeniami, dowód przedstawia się w postaci dokumentu w formie papierowej lub w formie elektronicznej, potwierdzającego szczepienie , przedstawione w języku kraju, w którym podano szczepionkę, oraz w języku angielskim.

 • Dowód potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wymagany w celu zastosowania wyjątków przewidzianych w niniejszej decyzji, przedstawia Certyfikat cyfrowy UE dotyczący COVID, lub w przypadku osób fizycznych, których organy nie wydają certyfikatów cyfrowych Unii Europejskiej dotyczących COVID-19 lub dokumentów zgodnych z tymi certyfikatami, dowód przedstawia się w postaci dokumentu, w formie papierowej lub w formie elektronicznej, potwierdzającego pozytywny wynik wynik testu RT-PCR, przedstawiony w języku kraju, w którym podano szczepionkę oraz w języku angielskim.
 • Dowód przeprowadzenia testów na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, wymagany do zastosowania wyjątków przewidzianych w niniejszej decyzji, przedstawia Certyfikat cyfrowy UE dotyczący COVID, lub w przypadku osób fizycznych, których organy nie wydają certyfikatów cyfrowych Unii Europejskiej dotyczących COVID-19 lub dokumentów zgodnych z tymi certyfikatami, dowód przedstawia się w postaci dokumentu w formie papierowej lub w formie elektronicznej, potwierdzającego negatywny wynik testu RT-PCR w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wykonany nie później niż 48/72 godziny przed wejściem na pokład (dla osób podróżujących komunikacją miejską) lub wjazdem na terytorium kraju (dla osób podróżujących własnymi środkami transportu) i przedstawiony w język kraju, w którym przeprowadzono test oraz w języku angielskim.

Art.6 - (1) W szczególnych sytuacjach związanych z uczestnictwem w wydarzeniach rodzinnych związanych z narodzinami, małżeństwem lub śmiercią, wyjazd w celu interwencji medycznej / leczenia w przypadkach, które nie wspierają odroczenia, takich jak stany onkologiczne, przewlekła niewydolność nerek w programie hemodializy, bez ograniczeń w tych przypadkach , wymiana dokumentów tożsamości, wyjazd z kraju, przedstawienie w punkcie szczepień zgodnie z harmonogramem szczepień itp., tymczasowe zawieszenie środka kwarantanny może być analizowane na podstawie dokumentów potwierdzających.

 • Analiza sytuacji przewidziana w ust. (1) jest przeprowadzana na poziomie powiatowych ośrodków koordynacji i zarządzania interwencją i w przypadkach uznanych za uzasadnione, może być przedmiotem czasowego zawieszenia środka kwarantanny, w drodze indywidualnej decyzji, wydanej przez Dyrekcję Zdrowia Publicznego .
 • W decyzji o zawieszeniu określa się ramy czasowe, w których ma być stosowana, oraz środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa SARS-CoV-2.
Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.