CNSU przyjęła nowe zasady stosowania środka kwarantanny wobec wszystkich osób przybywających do Rumunii

0 10.352

Krajowy Komitet ds. Sytuacji Nadzwyczajnych przyjął na dzisiejszym posiedzeniu, 6 grudnia 2021 r., Decyzję nr 111 w sprawie ustalenia zasad stosowania środka kwarantanny wobec osób przybywających do Rumunii, ważne w okresie 10.12.2021 r. w godz. 00:00 – 08.01.2022 r. o godz. 24 : 00.

1. Na miejsce zamieszkania, zadeklarowane miejsce lub specjalne miejsce przeznaczone dla osób przybywających z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej stosuje się kwarantannę trwającą 14 dni w następujący sposób:

 • a) osoby, które przybyły z Zielonej lub Żółtej Strefy i nie przedstawią dowodu szczepienia, dowodu pozytywnego potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni przed wjazdem do kraju i dla których co najmniej 14 dni upłynęło od daty potwierdzenia do dnia wjazdu do kraju lub dowodu negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 wykonanego nie później niż 72 godziny przed wejściem na pokład (dla osób podróżujących komunikacją miejską) lub wjazdem na terytorium kraju ( dla osób podróżujących samodzielnie);
 • b) osoby, które przybyły z Czerwonej Strefy i nie przedstawią dowodu szczepienia lub dowodu pozytywnego potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni przed wjazdem do kraju i dla których upłynęło co najmniej 14 dni od data potwierdzenia do daty wjazdu do kraju.

2. Dziesięciodniową kwarantannę stosuje się wobec osób niezaszczepionych lub osób, u których w ciągu ostatnich 10 dni przed wjazdem do kraju nie uzyskano pozytywnego wyniku testu na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i które przybyły z państw członkowskich Unii Europejskiej , Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej w czerwonej strefie, jeśli wykaże ujemny wynik testu RT-PCR na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, wykonanego nie później niż 72 godziny przed wejściem na pokład (dla osób podróżujących komunikacją miejską) lub wjazdem na terytorium kraju (dla osób podróżujących komunikacją publiczną) podróżujących ich własny).

3. Następujące kategorie osób są zwolnione ze środka kwarantanny ustanowionego zgodnie z pkt 1 i 2:

 • a) dzieci poniżej 12 roku życia lub starsze;
 • b) dzieci powyżej 12 roku życia i poniżej 16 roku życia, niezależnie od włączenia kraju do obszaru ryzyka, jeśli wykażą ujemny wynik testu RT-PCR na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, wykonanego najpóźniej 72 godziny przed wejściem na pokład (dla osób podróżujących komunikacją miejską) lub wjeżdżających na terytorium kraju (dla osób podróżujących własnymi środkami transportu);
 • c) osoby niezaszczepione lub osoby, u których w ciągu ostatnich 2 dni przed wjazdem do kraju nie stwierdzono zakażenia wirusem SARS-CoV-180, które przybyły ze Strefy Czerwonej i pozostają na terytorium kraju krócej niż 3 dni (72 godziny) w przypadku negatywnego wyniku testu RT-PCR na zakażenie wirusem SARSCoV-2, wykonanego nie później niż 72 godziny przed wejściem na pokład (dla osób podróżujących komunikacją miejską) lub wjazdem na terytorium kraju (dla osób podróżujących ich własny). Jeżeli osoby nie opuszczą terytorium kraju w ciągu 3 dni (72 godziny), z informacją dyrekcji zdrowia publicznego powiatu, w którym mieszkają lub mają zadeklarowany adres przy wjeździe do kraju, zostaną poddane kwarantannie przez okres 14 dni, począwszy od czwartego dnia po wjeździe na terytorium Rumunii;
 • d) osoby w tranzycie, jeżeli opuszczają Rumunię w ciągu 24 godzin od wjazdu na terytorium kraju;
 • e) pracownicy transgraniczni wjeżdżający do Rumunii z Węgier lub Bułgarii, a także obywatele rumuńscy zatrudnieni przez wykonawców z wymienionych krajów, którzy przy wjeździe do kraju udowadniają stosunki umowne z odpowiednimi wykonawcami;
 • f) uczniowie / studenci, obywatele rumuńscy lub obywatele mający miejsce zamieszkania lub zamieszkania poza Rumunią, którzy uczęszczają na kursy niektórych instytucji edukacyjnych w Rumunii lub za granicą, dojeżdżają do nich codziennie i przedstawiają dokumenty potwierdzające lub którzy muszą zdawać egzaminy wstępne, aby ukończyć studia lub rozpoczęcie studiów w jednostkach/instytucjach oświatowych w kraju lub wyjazdy w celach związanych z rozpoczęciem, organizacją, uczęszczaniem lub ukończeniem studiów, a także ich osoby towarzyszące, jeśli są małoletnie;
 • g) członkowie delegacji sportowych, a także artyści i ich pracownicy nie zaszczepieni lub u których w ciągu ostatnich 2 dni przed wjazdem do kraju nie uzyskano pozytywnego wyniku testu na zakażenie wirusem SARS-CoV-180, przybywający ze Strefy Czerwonej na udział w zawodach odpowiednio kulturalnych, artystycznych lub rozrywkowych organizowanych na terenie kraju, jeśli wykaże negatywny wynik testu RT-PCR na zakażenie SARS-CoV-2 wykonanego najpóźniej 72 godziny przed wejściem na pokład (dla osób podróżujących komunikacją miejską) lub wjazdu na terytorium kraju (dla osób podróżujących własnymi środkami) i brania udziału tylko w zajęciach w zawodach lub, w zależności od przypadku, w wymienionych imprezach;
 • h) kierowców pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej ładowności powyżej 2,4 tony realizujących przewozy towarowe, a także kierowców pojazdów posiadających więcej niż 9 miejsc siedzących łącznie z siedzeniem kierowcy, zapewniających przewóz osób nieszczepionych lub nie przebadanych pozytywnie na zakażenie SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni przed wjazdem do kraju, przybywających z Czerwonej Strefy, jeśli wykażą ujemny wynik testu RT-PCR na zakażenie SARS-CoV-2 najpóźniej 72 godziny przed wjazdem na terytorium kraju , a podróż odbywa się wyłącznie w celach zawodowych;
 • i) osoby przekazane władzom rumuńskim na podstawie umów o readmisji, odesłane w trybie przyspieszonym;
 • j) członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych, innych misji dyplomatycznych akredytowanych w Bukareszcie oraz posiadacze paszportów dyplomatycznych na zasadzie wzajemności, personel zrównany z personelem dyplomatycznym, członkowie rumuńskiego korpusu dyplomatycznego i konsularnego oraz posiadacze paszportów dyplomatycznych i służbowych, nieszczepione lub u których nie uzyskano dodatniego wyniku testu na zakażenie SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni przed wjazdem do kraju, które przybyły z Czerwonej Strefy i nie później wykazały ujemny wynik testu RT-PCR na zakażenie SARS-CoV-2 niż 72 godziny przed wejściem na pokład (dla osób podróżujących komunikacją miejską) lub wjazdem na terytorium kraju (dla osób podróżujących samodzielnie).

4. Środek kwarantanny nakłada się w domu, w zadeklarowanym miejscu lub w specjalnie wyznaczonym miejscu na okres 14 dni w odniesieniu do osób przybywających z państw trzecich i nie wykazuje negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 48 godzin przed wejściem na pokład (dla osób podróżujących komunikacją miejską) lub wjazdem na terytorium kraju (dla osób podróżujących własnymi środkami transportu).

5. Środek kwarantanny ustala się w domu, w zadeklarowanym miejscu lub w specjalnym miejscu przeznaczonym na okres 10 dni dla osób niezaszczepionych lub dla osób, u których w ciągu ostatnich 2 dni nie stwierdzono dodatniego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-180 przed wjazdem, przybycia do państwa trzeciego, niezależnie od tego, czy znajdują się w strefie ryzyka, jeśli wykazują negatywny wynik testu RT-PCR na zakażenie wirusem SARSCoV-2, przeprowadzonego nie później niż 48 godzin przed wejściem na pokład (dla osób podróżujących środkami transportu publicznego). transport) lub wjazd na terytorium kraju (dla osób podróżujących własnymi środkami transportu).

6. Następujące kategorie osób są zwolnione ze środka kwarantanny ustanowionego zgodnie z pkt 4 i 5:

 • a) dzieci poniżej 12 roku życia lub starsze;
 • b) dzieci powyżej 12 roku życia i poniżej 16 roku życia, jeśli wykażą ujemny wynik testu RT-PCR na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, wykonanego nie później niż 48 godzin przed wejściem na pokład (dla osób podróżujących komunikacją miejską) lub wjazd na terytorium kraju (dla osób podróżujących we własnym zakresie);
 • c) osoby niezaszczepione lub osoby, u których w ciągu ostatnich 2 dni przed wjazdem do kraju nie stwierdzono zakażenia wirusem SARS-CoV-180, które pozostają na terytorium kraju krócej niż 3 dni (72 godziny) jeśli wykaże negatywny wynik testu RT-PCR na zakażenie wirusem SARSCoV-2, wykonanego nie później niż 48 godzin przed wejściem na pokład (dla osób podróżujących komunikacją miejską) lub wjazdem na terytorium kraju (dla osób podróżujących samodzielnie). Jeżeli osoby nie opuszczą terytorium kraju w ciągu 3 dni (72 godziny), z informacją dyrekcji zdrowia publicznego powiatu, w którym mieszkają lub mają zadeklarowany adres przy wjeździe do kraju, zostaną poddane kwarantannie przez okres 14 dni, począwszy od czwartego dnia po wjeździe na terytorium Rumunii;
 • d) osoby w tranzycie, jeżeli opuszczają Rumunię w ciągu 24 godzin od wjazdu na terytorium kraju;
 • e) pracownicy transgraniczni wjeżdżający do Rumunii z Serbii, Ukrainy lub Republiki Mołdawii, a także obywatele rumuńscy zatrudnieni przez wykonawców z wymienionych krajów, którzy przy wjeździe do kraju udowadniają stosunki umowne z odpowiednimi wykonawcami;
 • f) uczniowie / studenci, obywatele rumuńscy lub obywatele mający miejsce zamieszkania lub zamieszkania poza Rumunią, którzy uczęszczają na kursy niektórych instytucji edukacyjnych w Rumunii lub za granicą, dojeżdżają do nich codziennie i przedstawiają dokumenty potwierdzające lub którzy muszą zdawać egzaminy wstępne, aby ukończyć studia lub rozpoczęcie studiów w jednostkach/instytucjach oświatowych w kraju lub wyjazdy w celach związanych z rozpoczęciem, organizacją, uczęszczaniem lub ukończeniem studiów, a także ich osoby towarzyszące, jeśli są małoletnie;
 • g) członkowie delegacji sportowych, a także artyści i ich pracownicy, którzy nie zostali zaszczepieni lub nie uzyskali pozytywnego wyniku testu na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni przed wjazdem do kraju, przyjeżdżają na udział w sporcie konkursy, odpowiednio imprezy kulturalne, artystyczne lub rozrywkowe, organizowane na terenie kraju, jeśli wykaże negatywny wynik testu RT-PCR na zakażenie SARS-CoV-2 wykonanego najpóźniej 48 godzin przed wejściem na pokład (dla osób podróżujących środkami transportu wspólnie) lub wjazdu na terytorium kraju (dla osób podróżujących samodzielnie) i brania udziału wyłącznie w zajęciach w zawodach lub, w zależności od przypadku, w wymienionych imprezach;
 • h) kierowców pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej ładowności powyżej 2,4 tony realizujących przewozy towarowe, a także kierowców pojazdów posiadających więcej niż 9 miejsc siedzących łącznie z siedzeniem kierowcy, zapewniających przewóz osób nieszczepionych lub nie przebadanych pozytywnie w przypadku zakażenia SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni przed wjazdem do kraju, jeśli wynik testu RT-PCR na zakażenie SARS-CoV-2 był ujemny, przeprowadzony nie więcej niż 48 godzin przed terytorium kraju, a podróż jest wykonane wyłącznie do celów zawodowych;
 • i) osoby przekazane władzom rumuńskim na podstawie umów o readmisji, odesłane w trybie przyspieszonym;
 • j) członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych, innych misji dyplomatycznych akredytowanych w Bukareszcie oraz posiadacze paszportów dyplomatycznych na zasadzie wzajemności, personel zrównany z personelem dyplomatycznym, członkowie rumuńskiego korpusu dyplomatycznego i konsularnego oraz posiadacze paszportów dyplomatycznych i służbowych, nieszczepione lub u których nie uzyskano pozytywnego wyniku testu na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni przed wjazdem do kraju, które przybyły z państw trzecich, niezależnie od ich statusu ryzyka, zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie później niż 48 godzin przed wejściem na pokład (dla osób podróżujących komunikacją miejską) lub wjazdem na terytorium kraju (dla osób podróżujących samodzielnie).
Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.